مقاله تعيين اعتبار گزارش دهي مصرف انرژي و رابطه آن با الگوهاي غذايي در زنان ۱۸ تا ۴۵ ساله شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۶۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تعيين اعتبار گزارش دهي مصرف انرژي و رابطه آن با الگوهاي غذايي در زنان ۱۸ تا ۴۵ ساله شهر تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انرژي دریافتي
مقاله خطاي گزارش دهي
مقاله زنان ایراني
مقاله پرسشنامه بسامد خوراک
مقاله آنالیز خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدخاني بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: شانشين محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: رضانيستاني تيرنگ
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيارراد آناهيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: خطاي گزارش دهي انرژي دريافتي در ابزارهاي ارزيابي تغذيه اي وجود دارد. لذا بايد دريافت انرژي اين ابزارها اعتبارسنجي شود. در اين مطالعه گزارش دهي نادرست انرژي دريافتي را از طريق فرمول گلدبرگ (EI/RMR) شناسايي شده و سپس الگوي غذايي همه افراد شركت كننده در مطالعه با گزارش دهندگان طبيعي مقايسه شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي روي ۱۸۷ زن سالم ۱۸ تا ۴۵ ساله انجام گرفت. نسبت EI/RMR كه از انرژي دريافتي تقسيم بر متابوليسم پايه اندازه گيري شده با روش كالريمتري غير مستقيم محاسبه شد، به عنوان شاخص گزارش دهي درست انرژي استفاده شد. به طوريكه ۳۴/۱≥EI/RMR به عنوان كم گزارش دهي و ۴/۲≤EI/RMR به عنوان بيش گزارش دهي شناخته شد. اطلاعات رژيمي با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراك ۱۲۵ آيتمي تعيين شد و سپس كليه اقلام غذايي به ۳۹ گروه تقسيم بندي شد. اطلاعات سبك زندگي و تن سنجي از طريق پرسشنامه  جمع آوري شد. تجزيه و تحليل داده ها از طريق آناليز خوشه اي (Cluster analysis) و آناليز واريانس يك  طرفه (ANOVA) انجام شد.
يافته ها : كم گزارش دهندگان (۶۶=n) نسبت به گزارش دهندگان صحيح (۱۰۷=n)، وزن بيشتر و سن بالاتر داشتند. كم گزارش دهندگان، بيشتر گروه هاي غذايي را كمتر مصرف مي كردند. سه الگوي غذايي براي همه گزارش دهندگان شناسايي شد كه بر اساس بيشترين گروه هاي مصرفي، الگوي غذايي سالم، ناسالم و مخلوط نامگذاري شدند. دو الگوي غذايي براي گزارش دهندگان صحيح انرژي شناسايي شد: الگوي سالم و الگوي ناسالم. نسبت كم گزارش دهي در خوشه سالم ۹/۱۶% ، در خوشه ناسالم۴/۴۹% و در خوشه متعادل ۷/۳۴% بود (P<0.01).
نتيجه گيري: الگوي غذايي گزارش دهندگان طبيعي با الگوي غذايي همه افراد، متفاوت بود و همبستگي ميان نمايه هاي تن سنجي و دريافت انرژي در افراد گزارش دهنده طبيعي بهتر شد. افراد ممكن است گزارش صحيحي از دريافت خود اعلام نكنند. از اين رو، پيش از تصميم گيري درباره كفايت رژيم  بايد اين نكته در نظر گرفته شود.