مقاله تعيين الگوي بهينه بهره برداري تلفيقي محصولات زراعي و باغي با تاكيد بر ريسك توليد در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۲۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تعيين الگوي بهينه بهره برداري تلفيقي محصولات زراعي و باغي با تاكيد بر ريسك توليد در استان فارس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره برداري تلفيقي
مقاله ريسک توليد
مقاله برنامه ريزي خطي
مقاله الگوي موتاد
مقاله الگوي تارگت موتاد و ني ريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان مراد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادي جهرمي محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 به منظور تعيين الگوي بهينه کشت محصولات کشاورزي و باغي در شهرستان ني ريز، از الگوهاي برنامه ريزي خطي متعارف و دو الگوي ريسکي موتاد و تارگت موتاد استفاده شد. داده هاي اين تحقيق با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه حضوري از کشاورزان شهرستان نيريز به وسيله روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي در سال ۱۳۸۴ به دست آمد و در مجموع ۶۸ پرسش نامه از بهره برداران نمونه تكميل شد. نتايج نشان داد که در الگوي موتاد، با افزايش سطح درآمد انتظاري، ميزان حداقل شده ريسك يا تابع هدف افزايش مي يابد و الگوي كشت به سمت جايگزين كردن محصولات با درآمد ناخالص بالاتر به جاي محصولات با درآمد ناخالص پايين تر حركت مي كند. با افزايش درآمد انتظاري، پرتقال، نارنگي و ليمو كه داراي درآمد ناخالص بالاتر هستند، وارد برنامه مي شوند و سطح زير كشت سيب، پنبه و هندوانه كاهش مي يابد و در واقع الگوي کشت به سمت جايگزيني محصولات با درآمد ناخالص بالاتر حركت مي كند. هم چنين نتايج الگوي تارگت موتاد نشان داد که سطح زير كشت پنبه و هندوانه كاهش يافته و به سمت محصولات با درآمد بالاتر رفته است و اين نشان مي دهد كه توليد محصولات مذکور توأم با خطر است. هم چنين سطح زير كشت پرتقال كه يك محصول درآمدزا است، افزايش يافته و سطح زير كشت نارنگي نيز افزايش يافته است. نتيجه مهم ديگري كه مي توان گرفت اين است كه در بالاترين ريسك درآمدي ممكن، نتايج ارايه شده از سوي هر سه الگوي بهينه فوق با هم برابر است.