مقاله تعيين الگوي بهينه كشت محصولات زراعي مزرعه در شرايط ريسك و نبود قطعيت با استفاده از برنامه ريزي خطي بازه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۷۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تعيين الگوي بهينه كشت محصولات زراعي مزرعه در شرايط ريسك و نبود قطعيت با استفاده از برنامه ريزي خطي بازه اي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي بهينه كشت محصول
مقاله ريسك و نبود قطعيت
مقاله برنامه ريزي خطي بازه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمادزاده مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي كيوان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي استفاده از مدل هاي برنامه ريزي رياضي در تعيين الگوي بهينه كشت مزارع با توجه به شرايط ريسك و نبود قطعيت و وجود اطلاعات نادقيق و غيرقطعي مي توان از تكنيك هاي جديد برنامه ريزي فازي ۲ و بازه اي ۳ استفاده كرد. در اين پژوهش با بهرهگيري از تكنيك برنامه ريزي بازه اي و با توجه به آمار سالهاي زراعي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴، الگوي بهينه كشت محصولات زراعيِ گندم، جو، ذرت، آفتابگردان، چغندرقند و سيب زميني با در نظر گرفتن شرايط ريسك و داده هاي نادقيق محاسبه شده است. اين تحقيق بر روي مزرع هاي به وسعت ۸۵ هكتار واقع در استان همدان صورت پذيرفته است. نتايج نشان مي دهد بر پايه مدل برنامه ريزي بازه اي، با توجه به شرايط ريسك و نبود قطعيت و محدوديتهاي موجود، الگوي بهينه كشت شامل محصولات گندم و جو و سيب زميني است. همچنين با افزايش ريسك پذيري كشاورزان، سطح زيركشت محصول جو كاهش و سي بزميني افزايش يافته و سود بيشتري نصيب كشاورزان شده است. بايد گفت كه نتايج بهدست آمده از مدل مذكور به شرايط دنياي واقعي نيز نزديكتر است.