مقاله تعيين الگوي بهينه کشت: کاربرد روش برنامه ريزي امکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۵۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تعيين الگوي بهينه کشت: کاربرد روش برنامه ريزي امکان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي امکان
مقاله برنامه ريزي فازي
مقاله برنامه ريزي قطعي
مقاله چند هدفي
مقاله الگوي کشت
مقاله استان کهکيلويه و بوير احمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: معززي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ويژگي هاي شاخص داده هاي فعاليت هاي کشاورزي، دقيق نبودن آن هاست، بنابراين استفاده از روش هاي مبتني بر منطق فازي در برنامه ريزي توليد مي تواند مناسب باشد. در اين مطالعه روش برنامه ريزي امکان به عنوان يکي از روش هاي مبتني بر منطق فازي مورد استفاده قرار گرفت. افزون بر اين برنامه ريزي فازي و قطعي نيز در قالب برنامه ريزي رياضي چندهدفي مورد استفاده قرار گرفت. داده هاي استفاده شده نيز از ميان ۱۰۰ بهره بردار منتخب منطقه کهگيلويه و بويراحمد در سال ۱۳۷۸ گردآوري شد. افزايش بازده ناخالص و کاهش ريسک به عنوان هدف در نظر گرفته شد. بمنظور انتخاب از ميان الگوهاي گوناگون نيز از منطق فازي استفاده شد. بر اساس نتايج مشخص شد که ريسک بازده ناخالص در تدوين الگوي بهينه از وزني بالا برخوردار است. همچنين يافته هاي مطالعه نشان داد که در تامين توام هدف هاي ياد شده، روش برنامه ريزي امکان در مقايسه با روش هاي ديگر از تواني بالاتر برخوردار است و پيشنهاد مي شود در شرايطي که بهره برداران با شرايط نا بهينه مواجه اند، از اين روش استفاده شود. محصولات پيشنهادي الگوهاي بهينه نيز شامل گندم، هندوانه، خربزه، و برنج بود.