مقاله تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي ايزوله هاي ادراري اشريشياکلي و شيوع بتالاکتامازهاي طيف وسيع در بين آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۲۸ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي ايزوله هاي ادراري اشريشياکلي و شيوع بتالاکتامازهاي طيف وسيع در بين آن ها
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشريشياکلي
مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي
مقاله بتالاکتاماز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي مقدم محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: مشرفي شيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گسترش روزافزون مقاومت هاي آنتي بيوتيکي در بين سويه هاي اشريشياکلي، به عنوان شايع ترين عامل عفونت هاي ادراري مي تواند ناشي از توليد افزايش شيوع سويه هاي مولد بتالاکتامازهاي طيف وسيع (ESBL)  در ميان آن ها باشد. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي مقاومت آنتي بيوتيکي ايزوله هاي ادراري اشريشياکلي و شناسايي ايزوله سويه هاي مولد ESBL در شهر مشهد بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي، از نمونه هاي ادراري بيماران بستري در بيمارستان هاي قائم و ۱۷ شهريور مشهد، ۱۰۹ ايزوله اشريشياکلي با آزمايشات بيوشيميايي افتراقي شناسايي شد. آزمايش حساسيت آنتي بيوتيکي با روش انتشار در آگار مطابق متد Kirby-Bauer انجام شد. براي شناسايي ايزوله هاي مولد بتالاکتاماز از آزمايش هم افزايي ديسک دوتايي (Double disc test) و براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار Statistica و آزمون مجذور کاي استفاده گرديد. نتايج با p<0.05 به عنوان اختلاف معنادار در نظر گرفته شد.
يافته ها: مقاومت ايزوله ها نسبت به کوتريموکسازول، ناليديکسيک اسيد، سيپروفلوکساسين، جنتامايسين، پلي ميکسين و نيترو فورانتونين به ترتيب %۵۵٫۰۵، %۳۴٫۸۶، %۱۲٫۱۰، %۲٫۷۵ و %۱٫۸۳ بود. بيشتريو و کمترين ميزان مقاومت به ترتيب نسبت به کوتريموکسازول و ايمي پنم بود. تعداد ۲۲ ايزوله مقاومت چند گانه به هر سه آنتي بيوتيک سيپروفلوکساسين، ناليديکسيک اسيد و کوتريموکسازول مقاوم بوده و مقاومت چندگانه داشتند. تعداد ۳۵ ايزوله ESBL (%32.11) مثبت از ۱۰۹ باکتري جدا شده، داراي تست مثبت از نظر بتالاکتاماز طيف وسيع بودند که بين آن ها مقاومت وابسته به آنتي بيوتيک هاي غيربتالاکتام (کوتريموکسازول، کينولونها، جنتامايسين و پلي ميکسين) بيتشر مشاهده شد (p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه، سويه هاي مولد بتالاکتاماز در بين اشريشياکلي هاي جدا شده در جامعه مورد بررسي، شيوع بالايي دارد.