مقاله تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و بررسي توليد بتالاکتاماز سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از نمونه هاي کلينيکي بيمارستان هاي کاشاني و هاجر شهرکرد در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در طب جنوب از صفحه ۹۴ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و بررسي توليد بتالاکتاماز سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از نمونه هاي کلينيکي بيمارستان هاي کاشاني و هاجر شهرکرد در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي بيوتيکي
مقاله روش ديسک ترکيبي
مقاله ESBLs
مقاله پسودوموناس آئروژينوزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع پور مانا
جناب آقای / سرکار خانم: وليدي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي لاله
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاد بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: پسودوموناس آئروژينوزا مهم ترين عامل عفونت هاي بيمارستاني در بيماران بستري به مدت ۱۰ روز يا بيشتر مي باشد، همچنين مهم ترين عامل عفونت زخم ناشي از سوختگي به شمار مي رود. حدود ۷۵ درصد موارد مرگ در بيماران سوخته به دليل عفونت زخم و يا سپتي سمي متعاقب آن است. با مصرف کلينيکي آنتي بيوتيک ها سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا بيمارستاني داراي مقاومت چندگانه نسبت به آنتي بيوتيک ها (MDR) در سراسر جهان به طور فزاينده اي انتشار يافته است. اين مطالعه با هدف تعيين الگوي حساسيت آنتي بيوتيکي و بررسي وجود بتالاکتامازهاي وسيع اليف (ESBLs: Extended-Spectrum Beta Lactamases) سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از نمونه هاي کلينيکي انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه ۱۷۵ سويه پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از نمونه هاي کلينيکي بر طبق روش هاي استاندارد کشت و تعيين هويت گرديدند. سپس ايزوله ها از نظر مقاومت آنتي بيوتيکي به روش ديسک ديفيوژن و طبق معيارهاي پيشنهادي استانداردهاي آزمايشگاهي باليني(Clinical and Laboratory Standards Institute:CLSI) مورد بررسي قرار گرفتند. جهت غربال گري اوليه ارگانيسم هاي توليدکننده ESBL ميزان مقاومت اين سويه ها نسبت به آنتي بيوتيک سفتازيديم بررسي شد. سپس ايزوله هاي مقاوم به منظور تاييد نهايي توليدESBL ، به روش  combined disk method  مورد مطالعه قرار گرفتند.
يافته ها: در اين مطالعه ميزان مقاومت پسودوموناس به آنتي بيوتيک هاي جنتامايسين، آميکاسين، سيپروفلوکساسين، سفتازيديم، تيکارسيلين، تيکارسيلين/ کلاولانيک اسيد، ايمي پنم، سفپيم، پلي ميکسين B به ترتيب ۶۸٫۶ درصد، ۶۷٫۴ درصد، ۷۷٫۷ درصد، ۶۸٫۶ درصد، ۶۴ درصد، ۶۸٫۶ درصد، ۴۸ درصد، ۵۲٫۲ درصد، ۵٫۱ درصد بود. در تست غربال گري اوليه تعداد ۱۲۰ (۶۸٫۶ درصد) ايزوله پسودوموناس آئروژينوزا به آنتي بيوتيک سفتازيديم (تست فنوتيپي اوليه) مقاومت نشان دادند. از ۱۲۰ ايزوله مقاوم به سفتازيديم، در روش combined disk method 66 ايزوله (۵۵ درصد) فنوتيپ  ESBL مثبت بودند و ۵۴ ايزوله (۴۵ درصد) فنوتيپ منفي بودند.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه، پلي ميکسين B بيشترين فعاليت ضدپسودوموناسي را در ميان عوامل ضدميکروبي بکار رفته نشان داد. از طرفي ارگانيسم هايي که حامل ژن هاي ESBL مي باشند، باعث افزايش مرگ و مير مي شوند. بنابراين تشخيص هاي درست آزمايشگاهي براي جلوگيري از شکست درمان ناشي از انتخاب نامناسب آنتي بيوتيک بسيار حايز اهميت است.