مقاله تعيين الگوي مقاومت دارويي و شناسايي ژن متالو بتالاکتاماز bla-VIM در سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از بيماران بستري در بيمارستان سوانح وسوختگي امام موسي کاظم (ع) اصفهان (۸۸-۱۳۷۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: تعيين الگوي مقاومت دارويي و شناسايي ژن متالو بتالاکتاماز bla-VIM در سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از بيماران بستري در بيمارستان سوانح وسوختگي امام موسي کاظم (ع) اصفهان (۸۸-۱۳۷۸)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متالو بتالاکتاماز
مقاله P. aeruginosa
مقاله آزمايش حساسيت دارويي
مقاله ژن VIM
مقاله زخم سوختگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مصلحي تكانتپه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ايراجيان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: پسودوموناس آئروژينوزا (Pseudomonas aeruginosa) عامل اصلي عفونت زخم هاي سوختگي است. با توجه به مقاومت روز افزون اين باکتري به داروهاي ضد باکتريايي و به خصوص نسبت به ترکيبات بتالاکتام اهميت مقاومت آن دو چندان مي شود. به علاوه، سويه هاي توليد کننده آنزيم متالوبتالاکتامازها در جهان رو به افزايش است. هدف از اين مطالعه تعيين الگوي حساسيت دارويي و ميزان شيوع سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا توليد کننده متالوبتالاکتاماز دربيمارستان سوانح وسوختگي امام موسي کاظم (ع) اصفهان بود (۸۸-۱۳۷۸).
روش بررسي: از ۱۱۱ بيمار دچار سوختگي و بستري در بيمارسـتان امام موسـي کاظـم (ع) اصـفهان در طي سال هاي ۸۸-۱۳۷۸، ۷۹ سويه پسودوموناس آئروژينوزا جدا شد. تست حساسيت دارويي با روش کربي – بائر انجام شد. در سويه هاي مقاوم به ايميپنم توليد متالو بتالاکتاماز به روش فنوتيپي (IPM-EDTA) تشخيص داده شد. با استفاده از فناوريPCR  وجود ژنVIM  بررسي گرديد.
يافته ها: درصد مقاومت به داروهاي ضد باکتريايي به شرح ذيل بود:ايميپنم %۹۴٫۹، پيپراسيلين %۹۷٫۴، سيپروفلوکساسين %۹۸٫۷، توبرامايسين %۹۵، سفتازيديم و تيکارسيلين هر يک %۱۰۰٫ با روش IPM-EDTA، (%۵۵٫۸) ۴۱ سويه مقاوم به ايميپنم، توليد کننده متالو بتالاکتاماز بودند. ۳۴ سويه (%۴۳) حاوي ژن VIM بودند.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد سويه هاي P.aeruginosa به سفتازيديم وتيکارسيلين کاملا مقاوم و بيش از %۹۴ آنها به ساير آنتي بيوتيک ها مقاوم هستند. شيوع توليد متالو بتالاکتاماز در سويه هاي جدا شده بيش از انتظار است. بنابراين، تشخيص الگوي مقاومت دارويي اين باکتري به خصوص تشخيص سويه هاي توليد کننده متالو بتالاکتاماز در پيشگيري و کنترل عفونت هاي ناشي ار آن اهميت زيادي دارد.