مقاله تعيين اندازه واحد دامي و برآورد نياز روزانه گوسفند نژاد ماكويي در مراتع استان آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: تعيين اندازه واحد دامي و برآورد نياز روزانه گوسفند نژاد ماكويي در مراتع استان آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرتع
مقاله واحد دامي،‌ نياز روزانه،‌ انرژي متابوليسمي
مقاله نژاد ماكويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: تركان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيوند حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واحد دامي به منظور بيان انواع و سنين مختلف دام و مقايسه و تبديل آنها در يك شكل واحد مورد توجه است. اين مفهوم ثابت نيست و معمولا بر اساس وزن زنده و وزن متابوليكي دام غالب در هر منطقه تعيين مي شود. در ايران گوسفند دام غالب بوده و به عنوان واحد دامي در نظر گرفته مي شود. تنوع شرايط آب و هوايي، سبب ايجاد ۲۷ نژاد يا توده گوسفندي با اندازه جثه مختلف در كشور گرديده است. از اين رو نمي توان يك وزن مساوي براي همه آنها در نظر گرفت، بلکه براي هر نژاد گوسفندي با توجه به منطقه پراكنش آن، اندازه واحد دامي بايد بطور جداگانه مشخص گردد. به منظور تعيين اندازه واحد دامي و برآورد نياز روزانه گوسفند نژاد ماكويي در مراتع استان آذربايجان غربي،‌ در بين گله هاي موجود در مناطق زيست نژاد ماكويي، دو گله كه داراي دام غالب از نژاد مورد نظر بودند، انتخاب شدند. از ميان گله هاي منتخب در رده هاي مختلف سني (بره سه ماهه، بره شش‌ماهه، قوچ و ميش سه ساله، قوچ و ميش چهارساله) و از هر مقطع سني، حداقل ۵ راس دام به صورت تصادفي انتخاب و براي توزين بعدي علامت گذاري شدند. عمل توزين در دو مرحله، در مراتع ييلاقي و ‌مراتع قشلاقي انجام شد. پس از تعيين ميانگين وزن دامها، ميانگين وزن ميش بالغ زنده غيرآبستن و خشك (‌ميش هاي سه و چهار ساله) به عنوان وزن واحد دامي موردتوجه قرار گرفت. نياز روزانه دام در حالت نگهداري بر اساس وزن واحد دامي با استفاده از جدولهاي NRC (1985) و معادله پيشنهادي (۱۹۸۴)  MAFFمحاسبه گرديد. با مد نظر قرار دادن نياز غذايي واحد دامي به انرژي متابوليسمي و متوسط مقدار انرژي متابوليسمي موجود در يك كيلوگرم علوفه خشك مراتع مورد چراي دام، مقدار علوفه لازم براي تامين نياز روزانه دام محاسبه گرديد. بر اساس نتايج بدست‌آمده اندازه واحد دامي نژاد ماكويي، ميش بالغ زنده غيرآبستن و خشك با ميانگين وزن۲٫۷۵ ±۴۵٫۳۶ كيلوگرم گزارش مي شود که نزديک به متوسط وزن واحد دامي براي کل کشور است. نياز روزانه يك واحد دامي نژاد ماكويي در حالت نگهداري و در شرايط چرا در مراتع مورد مطالعه،۹٫۵۰  مگاژول برآورد مي شود. بنابراين مقدار علوفه لازم براي تامين نياز روزانه يك واحد دامي نژاد ماكويي ۱٫۷۷ كيلوگرم محاسبه شد.