مقاله تعيين انرژي و پروتئين مورد نياز در حالت هاي نگهداري و رشد شترهاي يك كوهانه يك تا دو ساله با روش كشتار مقايسه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تعيين انرژي و پروتئين مورد نياز در حالت هاي نگهداري و رشد شترهاي يك كوهانه يك تا دو ساله با روش كشتار مقايسه اي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تكنيك كشتار مقايسه اي
مقاله انرژي
مقاله پروتئين
مقاله رشد
مقاله نگهداري
مقاله شتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افضل زاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: محرمي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي فر مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: كمال زاده عزيزاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اجراي اين تحقيق، تعيين انرژي و پروتئين مورد نياز در حالتهاي نگهداري و رشد شتر هاي يك كوهانه يك تا دو ساله به روش كشتار مقايسه اي بود. در اين تحقيق تعداد ۲۱ نفر شتر يك كوهانه مورد استفاده قرار گرفتند. بر روي ۱۸ نفر از شترها در سه دوره متوالي آزمايشات هضمي و متابوليسمي انجام گرفت. انرژي قابل متابوليسم مورد نياز براي نگهداري (ابقاي صفر انرژي)، با استفاده از معادله رگرسيون بين انرژي قابل متابوليسم مصرفي و انرژي ابقا شده، ۳۴۲ كيلوژول به ازاي هر واحد وزن متابوليكي تخمين زده شد. همچنين پروتئين قابل هضم مورد نياز نگهداري (ابقاي صفر پروتئين) با استفاده از معادله رگرسيون بين پروتئين قابل هضم مصرفي و پروتئين ابقا شده، ۸۹/۲ گرم به ازاي هر واحد وزن متابوليكي برآورد گرديد. انرژي قابل متابوليسم مورد نياز براي رشد، با استفاده از معادله رگرسيون بين انرژي قابل متابوليسم مصرفي و افزايش وزن روزانه، ۶/۵۰ كيلوژول انرژي قابل متابوليسم به ازاي هر گرم افزايش وزن تخمين زده شد. پروتئين قابل هضم مورد نياز براي رشد، با استفاده از معادله رگرسيون بين پروتئين قابل هضم مصرفي و افزايش وزن روزانه، ۴۳۱/۰ گرم پروتئين قابل هضم، به ازاي هر گرم افزايش وزن تخمين زده شد. راندمان تبديل انرژي قابل متابوليسم به انرژي خالص، ۵۲/۰ حاصل شد. با توجه به نتايج به دست آمده به نظر مي رسد كه احتياجات نگهداري شتر براي انرژي و پروتئين، به ازاي هر واحد وزن متابوليكي نسبت به ساير نشخواركنندگان كم تر است.