مقاله تعيين اولويت حفاظتي تيپ هاي مختلف پوشش هاي گياهي در مناطق خارج از ذخيره گاه هاي جنگل هاي زاگرس بر حسب ميزان مشارکت آنها در تنوع زيستي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۸۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: تعيين اولويت حفاظتي تيپ هاي مختلف پوشش هاي گياهي در مناطق خارج از ذخيره گاه هاي جنگل هاي زاگرس بر حسب ميزان مشارکت آنها در تنوع زيستي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع زيستي
مقاله قطعات نمونه چنداندازه اي اصلاح شده ويتاکر
مقاله منحني گونه- مساحت
مقاله جنگل هاي زاگرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيله ور بابك
جناب آقای / سرکار خانم: ويس كرمي غلامحسن
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري آبكنار كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: سوسني جواد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديران و دست اندرکاران حفاظت همواره با اين مساله دشوار مواجه اند که در هر اکوسيستم جنگلي، کدام تيپ رويشي بر اساس حد تنوع زيستي، از بيشترين ارزش و اولويت براي حفاظت برخوردار است. علاوه بر شکل معمول حفاظت در قالب ذخيره گاه ها و مناطق مورد حمايت، حفاظت در مناطق خارج از ذخيره گاه ها ابزاري تکميلي در دست مديران است که نقايص و کمبودها را در حفاظت تنوع زيستي پوشش مي دهد. در اين پژوهش حوضه آبخيز دره نسب (هشتاد پهلو) در استان لرستان به عنوان نمونه اي از جنگل هاي زاگرس مياني انتخاب شد. براي اجراي اين تحقيق از روش هاي ميداني که همزمان پوشش درختي و پوشش علفي کف جنگل را نمونه برداري مي کنند (قطعات نمونه چند اندازه اي اصلاح شده ويتاکر) استفاده شد. سه مدل منحني گونه- مساحت، گونه – لگاريتم مساحت، لگاريتم گونه- لگاريتم مساحت با استفاده از داده هاي حاصل از قطعات نمونه چنداندازه اي اصلاح شده ويتاکر براي چهار تيپ رويشي موجود در حوضه آبخيز محاسبه و با يکديگر مقايسه شد. به منظور حذف اثر همپوشاني ليست گونه اي بين قطعات نمونه از متوسط ضريب جا کارد استفاده شد. مدل منحني گونه – لگاريتم مساحت که توسط ضريب جا کارد تصحيح شده بود، بيشترين نزديکي را بين تعداد گونه هاي مشاهده شده و برآورد شده در مساحت نمونه برداري در هر تيپ رويشي، نشان داد. براي اولويت بندي تيپ هاي رويشي به منظور حفاظت در خارج از ذخيره گاه ها شاخصي توسط مجموع رتبه مولفه هاي شيب منحني گونه- لگاريتم مساحت، تعداد گونه هاي در معرض تهديد، متوسط ضريب جاکارد، متوسط تعداد گونه ها و متوسط تعداد گونه هاي منحصر به فرد در قطعه نمونه در هر تيپ رويشي طراحي شد. اين شاخص مرکب پس از آزمون در ديگر تيپ هاي رويشي موجود در جنگل هاي ايران و کسب نتايج مشابه، مي تواند راه مناسبي براي تعيين ارزش حفاظتي تيپ هاي رويشي مختلف باشد.