مقاله تعيين برخي از فاکتورهاي خوني ماهي سفيد درياي خزر (Rutilus frissii Kutum) در مراحل مختلف رشد گنادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در علوم زيستي از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تعيين برخي از فاکتورهاي خوني ماهي سفيد درياي خزر (Rutilus frissii Kutum) در مراحل مختلف رشد گنادي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي سفيد
مقاله Rutilus frissii Kutum؛ فاكتورهاي خوني
مقاله مراحل رشد گنادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي بشر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تهراني فرد اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي نژاد امير
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور وحيده
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح چاي ميرمظفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي تغييرات فاکتورهاي خوني ماهي سفيد درياي خزر در طي مراحل رشد گنادي و مهاجرت توليد مثلي از دريا به رودخانه بوده است. تعداد ۱۰۵ عدد ماهي از دريا توسط تورهاي صيادي پره و تعداد ۱۱۰ عدد از رودخانه‌هاي شيرود و خشکرود صيد و همگي پس از بيهوشي بيومتري شده و از محل ساقه‌دمي آنها خونگيري انجام گرفته است. مراحل رشد گنادي پس از كالبد شكافي و بررسي گنادها كه مراحل ابتدايي رشد گنادي در ماهيان صيد شده در دريا و مراحل انتهايي در ماهيان وارد شده به رودخانه تعيين شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه متوسط طول كل ۴۱٫۷۴±۵٫۹۱ سانتي‌متر و وزن ۷۵۹٫۵۴±۶۰۸٫۶۲ و طول و وزن در جنس ماده همواره از نر بيشتر بوده است. متوسط تعداد گلبولهاي قرمز ۱۲۳۲۵۰۰±۴۰۴۰۰ عدد در ميلي متر مکعب، متوسط ميزان هموگلوبين ۸٫۳۳±۴٫۸۵ گرم در دسي ليتر خون و متوسط تعداد گلبولهاي سفيد ۷۲۸۱±۴۶۳ عدد در ميلي ليتر معکب خون بود. شمارش افتراقي آنها نشان مي دهد که بيشتر مقدار فراواني بترتيب مربوط به لمفوسيت ۶۸٫۱۱±۱۵٫۴۱ درصد، نوتروفيل ۲۱٫۲±۵٫۵۴، مونوسيت ۷٫۲±۱۲٫۳ و ائوزينوفيل ۳٫۴۸±۱٫۳ درصد بود. نوتروفيل نارس نيز در مراحل ابتدايي رشد گنادي ديده نشده ولي در زمان تخمريزي به ميزان ۱ درصد مشاهده شده اند. همچنين متوسط ميزان هماتوکريت ۴۱٫۸۶±۷٫۷۶ درصد محاسبه شده است که داراي روند کاهشي با افزايش مراحل رشد گنادي بوده است. نتايج انديسهاي خوني به ترتيب MVC=383.81±۹۲٫۸ و MCH=70.14±۳۲٫۱۷ و MCHC=12.41±۸۲۳ بدست آمده است. با توجه به مراحل رشد گنادي تعداد گلبولهاي قرمز، ميزان هموگلوبين، درصد لمفوسيت و ميزان هماتوکريت با افزايش مراحل رشد گنادي کاهش يافته ولي برعکس تعداد گلبولهاي سفيد و نوتروفيل و ائوزينوفيل در مراحل انتهاي رشد گنادي افزايش يافته اند.