مقاله تعيين برخي خواص فيزيکي سه رقم شلتوک در رطوبت هاي مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۹۹ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: تعيين برخي خواص فيزيکي سه رقم شلتوک در رطوبت هاي مختلف
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواص فيزيکي
مقاله شلتوک
مقاله ابعاد اصلي
مقاله چگالي ظاهري
مقاله چگالي واقعي
مقاله زاويه شيب طبيعي و زاويه استقرار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري اصلي ارده عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: شكربيگي صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشخصات فيزيکي محصولات کشاورزي به منظور طراحي بهينه ماشين هاي فرآوري، کاشت و برداشت و همچنين به منظور کاهش تلفات و حفظ کيفيت محصولات طي عمليات برداشت از اهميت فراواني برخوردار مي باشند. دراين تحقيق برخي خصوصيات فيزيکي سه رقم متداول برنج (ارقام خزر، هاشمي و هيبريد) شامل ابعاد اصلي، قطر هندسي، قطر حسابي، ضريب کرويت، سطح و حجم دانه ها، وزن هزار دانه، چگالي ظاهري، حجم واقعي، چگالي واقعي، زاويه شيب طبيعي و زاويه استقرار در چهارسطح رطوبتي ۱۰، ۱۴، ۱۸ و ۲۲%w.b. (از رطوبت برداشت تا رطوبت نگهداري) تعيين و اثر محتواي رطوبت محصول بر آنها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که با افزايش محتواي رطوبت محصول ابعاد اصلي، قطر هندسي، قطر حسابي، ضريب کرويت، سطح و حجم دانه ها، وزن هزار دانه، چگالي ظاهري، چگالي واقعي و زاويه شيب طبيعي به طور معني داري افزايش مي يابد در حاليکه حجم واقعي کاهش مي يابد. همچنين با افزايش محتواي رطوبت محصول زاويه استقرار به طور معني داري افزايش يافت. در تمام سطوح رطوبتي مورد مطالعه در بين سطوح تماس بيشترين ميانگين زاويه استقرار در هر سه رقم، به سطح تماس ورق سياه و کمترين ميانگين زاويه استقرار در ارقام خزر و هيبريد به سطح تماس ورق روغني و در رقم هاشمي به سطح تماس ورق گالوانيزه اختصاص داشت.