مقاله تعيين برخي خواص فيزيکي و رئولوژيکي بسته هاي يونجه و کاه در حين فشردگي مضاعف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۷۰۵ تا ۷۱۵ منتشر شده است.
نام: تعيين برخي خواص فيزيکي و رئولوژيکي بسته هاي يونجه و کاه در حين فشردگي مضاعف
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يونجه
مقاله کاه
مقاله خواص فيزيکي
مقاله خواص رئولوژيکي
مقاله فشرده ساز مضاعف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي امين اله
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور طراحي واحدهاي مختلف دستگاه فشرده کن مضاعف بسته هاي علوفه، تعيين برخي خواص فيزيکي و رئولوژيکي محصولات ذکر شده ضروري مي باشد که در تحقيق حاضر انجام گرديد. آزمايش ها به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. آزمايش فشردگي به صورت محصور در سه سطح کرنش محوري (۲۵، ۳۵ و ۴۵% طول اوليه) براي بسته هاي يونجه و کاه انجام گرديد. در اين آزمايش تاثير نوع محصول و سطح فشرده سازي بر فشار، مدول الاستيسيته، کاهش تنش و انرژي لازم براي فشرده سازي بررسي شد. نتايج نشان داد که اثر نوع محصول و سطح فشرده سازي، بر پارامترهاي به دست آمده بسيار معني دار بود (P<0.01). بيشترين مقدار فشار، مدول الاستيسيته و انرژي، در نمونه هاي کاه با کرنش طولي ۴۵% طول اوليه به دست آمد. اثر متقابل محصول و سطح فشردگي بر اولين زمان کاهش تنش بسيار معني دار بود(P<0.01) . در حالي که نوع محصول و سطح فشردگي بر دومين و سومين زمان کاهش تنش فاقد اثر معني دار بود(P<0.05) . مدل فابرود (رابطه فشار با چگالي) و هم چنين دو مدل سيتکي و اسبف (رابطه مدول الاستيسيته با چگالي) بر مقادير اندازه گيري شده طي آزمايش فشرده سازي برازش شدند و ضرايب ثابت آنها براي بسته هاي يونجه و کاه به دست آمد. ضريب اصطکاک بسته هاي يونجه و کاه روي دو سطح (آهن و گالوانيزه) در سه سطح نيروي عمودي بر بسته ها اندازه گيري شد. اثر نوع محصول و سطح تماس بر ضريب اصطکاک معني دار نبود (P<0.05)، ولي اثر وزن عمود بر سطح تماس در مقدار ضريب اصطکاک اندازه گيري شده بسيار معني دار بود(P<0.01) . استحکام کششي ريسمان هاي کنفي و نايلوني که در بسته بندي متداول، به کار مي رود اندازه گيري شد. نتايج نشان داد مقاومت ريسمان هاي کنفي بيشتر از نايلوني بود و براي مقاومت در پارگي پس از باربرداري ۳ رشته ريسمان کنفي به دست آمد.