مقاله تعيين برخي خواص فيزيکي و مکانيکي کدو مسمايي جهت فرآيند سرزني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۷۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: تعيين برخي خواص فيزيکي و مکانيکي کدو مسمايي جهت فرآيند سرزني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کدو مسمايي
مقاله نيروي سرزني
مقاله خواص فيزيکي و مکانيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خوش تقاضا محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي هشجين تيمور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي فرآوري محصولات کشاورزي از جمله سبزيجات نياز به اطلاعات کافي از خواص فيزيکي و مکانيکي آنها مي باشد. هدف در اين تحقيق تعيين خواص فيزيکي و مکانيکي مرتبط با روند سر زني کدوي مسمايي بوده است. خواص فيزيکي اندازه گيري شده شامل طول، جرم، قطر از سر، قطر از دم، حجم، چگالي، ضريب کرويت و ميانگين قطر هندسي بود. براي تعيين خواص مکانيکي، تست برش به کمک دستگاه آزمون مواد بر روي نمونه هاي کدو مسمايي انجام گرفت. آزمايش ها در سه سطح جرمي (g,m>120g g<m<120 95 و m<95) در سرعت بارگذاري ۵۰ ميلي متر بر دقيقه، در جهت بارگذاري عمودي (درجهت قطر از سر) انجام شد. پارامترهاي بدست آمده از خواص مکانيکي شامل نيرو، انرژي بيشينه برش و نيروي تسليم بيولوژيکي بودند. نتايج خواص فيزيکي نشان داد که ميانگين طول، جرم، حجم، چگالي، ضريب کرويت، قطر از سر، قطر از دم و ميانگين قطر هندسي کدو مسمايي مورد آزمايش به ترتيب mm121.34، ۱۱۰٫۰۹g، ۱۱۰٫۷۷cm3، ۹۹۴٫۸۵kg/m3، ۷۲٫۴۸، ۲۵٫۵۱mm، ۳۷٫۴۸ و ۵۹٫۰۵mm بودند. همچنين نتايج خواص مکانيکي حاکي از معنادار شدن اثر اندازه سطوح جرمي بر شاخص هاي نيرو و انرژي بيشينه برش و همچنين نيروي تسليم بيولوژيک بود. در بررسي اثرات ساده نيز مشخص شد که اندازه بزرگتر داراي بالاترين نيرو و انرژي برش بوده است.