مقاله تعيين برخي عوامل مرتبط با رضايت جنسي در زنان شهر گچساران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تعيين برخي عوامل مرتبط با رضايت جنسي در زنان شهر گچساران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت جنسي
مقاله سن
مقاله مدت ازدواج
مقاله روش پيشگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهواري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده ليدا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسيني سيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رضايت جنسي عامل مهمي در پيشگيري از ايجاد اختلالات جنسي در زنان است. عوامل بسياري بر رضايت جنسي تاثيرگذار هستند. اين مطالعه به منظور تعيين برخي عوامل مرتبط با رضايت جنسي در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر گچساران انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي تحليلي روي ۱۰۱۴ زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر گچساران در استان کهگيلويه و بويراحمد به روش سرشماري از ابتداي زمستان ۱۳۸۶ تا انتهاي بهار ۱۳۸۷ انجام شد. داده ها به روش خودگزارش دهي در پرسشنامه ثبت شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري کاي اسکوئر و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
يافته ها: ميزان رضايت جنسي ۷/۴۱ درصد از جامعه مورد مطالعه کامل بود. همچنين ۵/۴۷ و ۹/۱۰ درصد رضايت جنسي متوسط و کم داشتند و ۴/۰ درصد ناراضي بودند. بين ميزان رضايت جنسي و سن زنان، تفاوت سني با همسر، مدت ازدواج، وضعيت اقتصادي و نوع روش پيشگيري از بارداري ارتباط آماري معني داري ديده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که سن زن، تفاوت سني با همسر، مدت ازدواج، وضعيت اقتصادي و روش پيشگيري از بارداري از دسته عواملي هستند که بر رضايت جنسي زنان موثرند و بايستي در مشاوره هاي جنسي ازدواج و تنظيم خانواده به آنها توجه نمود.