مقاله تعيين بهترين آرايش كـاشت در ژنوتيپ هاي گلرنگ بهاره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تعيين بهترين آرايش كـاشت در ژنوتيپ هاي گلرنگ بهاره
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژنوتيپ
مقاله آرايش كاشت
مقاله گلرنگ
مقاله درصد روغن
مقاله عملکرد
مقاله شاخص برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليل زاده گوگاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پاسبان اسلام بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: خليل زاده گوگاني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمايش به منظور بررسي اثرات ابعاد كاشت بوته بر روي عملكرد، اجزاي عملكرد، درصد روغن دانه و برخي از ويژگي هاي زراعي در گلرنگ بهاره در شهرستان گوگان (استان آذربايجان شرقي) طي سال ۱۳۸۲ پياده گرديد. فواصل خطوط كشت، ۱۵، ۳۰ و ۶۰ سانتي متر و فواصل بوته ها بر روي خطوط كشت ۵، ۱۰و ۱۵ سانتي متر تعيين شد ند. ژنوتيپ هاي بكار رفته شامل IL111 و KJ818 و محلي اراك ۲۸۱۱ بودند. طرح آماري مورد استفاده فاكتوريل بر پايه بلوك هاي كامل تصادفي با ۳ تكرار بود. در طول اجراي آزمايش صفات متعددي از گلرنگ مورد مطالعه قرار گرفت كه شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعي، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، عملكرد دانه، شاخص برداشت، وزن هزار دانه و درصد روغن دانه بودند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده ها نشان دادکه ارقام مورد مطالعه از جنبه هاي تعداد دانه در طبق، تعداد طبق در بوته، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته و عملكرد دانه با هم اختلاف معني داري دارند. اثر آرايش كشت روي صفات تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، عملكرد دانه و شاخص برداشت نيز معني دار بود. آرايش كاشت مربع با فاصله بوته ۱۵ سانتي متر بهترين حالت بوده و بالاترين عملكرد را نشان داد. در مجموع ژنوتيپ اراك ۲۸۱۱ با آرايش كاشت مربع با فاصله ۱۵ سانتي متر و با تراكم ۴۴۳ هزار بوته در هكتار با توليد ۴٫۳۴ تن دانه در هكتار مناسب ترين تيمارشناخته شد. بنظر مي رسد توسعه كشت اين گياه به ويژه در اراضي متوسط و فقير حاشيه درياچه اروميه مثل شهرستان گرگان، با توليد محصول مورد قبول، شايان توجه باشد.