مقاله تعيين بهترين تاريخ و عمق کاشت در غده بذري سيب زميني دو رقم دراگا و آگريا در شرايط خراسان شمالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۲۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تعيين بهترين تاريخ و عمق کاشت در غده بذري سيب زميني دو رقم دراگا و آگريا در شرايط خراسان شمالي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگريا
مقاله تاريخ کاشت
مقاله دراگا
مقاله سيب زميني و غده بذري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لايي قنبر
جناب آقای / سرکار خانم: لايي رمضان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين بهترين تاريخ و عمق کاشت در تهيه غده بذري در دو رقم سيب زميني دراگا و آگريا در شرايط خراسان شمالي آزمايشي به صورت فاکتوريل با سه فاکتور، تاريخ کاشت (۱۰، ۲۰ و ۳۰ ارديبهشت)، سه عمق کاشت (۱۰، ۱۵ و ۲۰) و دو رقم (آگريا و درآگا) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه بلوک در سال زراعي ۸۶-۱۳۸۵ در روستاي مرغزار از توابع شهرستان فاروج واقع در شرق استان خراسان شمالي اجرا و صفاتي نظير تعداد ساقه در بوته، تعداد غده در بوته، متوسط وزن غده، تعداد چشم در غده و عملکرد کل تعيين گرديد. از نظر عمق کاشت، تاريخ کاشت، رقم و اثرات متقابل فاکتورها، بيشتر صفات تفاوت معني دار نشان دادند. بيشترين ضريب همبستگي مثبت به ترتيب بين تعداد ساقه در بوته با تعداد غده در بوته (**(r=0.85 و بين عملکرد کل با متوسط وزن غده (*(r=0.72 و بين عملکرد کل با تعداد غده در بوته (*(r=0.67 بيشترين ضريب همبستگي منفي بين تعداد چشم در غده با تعداد ساقه در بوته (** (r=-0.82و بين متوسط وزن غده با تعداد غده در بوته (* (r=-0.60نشان داده شد. بنابراين در بحث توليد غده بذري بايد به صفت تعداد ساقه در بوته توجه نمود زيرا هرچه تعداد ساقه افزايش يابد تعداد غده نيز افزايش مي يابد. چون در توليد بذر تعداد غده مهم است نه وزن بالاي غده، لذا پيشنهاد مي گردد که بايد در بحث اصلاح به اين صفت توجه شود، از طرفي نيز با افزايش تعداد ساقه، تعداد چشم در غده کاهش مي يابد. چون غده هاي توليدي در نهايت به منظور توليد عملکرد در سال آينده استفاده مي شوند تعداد چشم در غده مهم به نظر نمي رسد.