مقاله تعيين بهترين تراكم و الگوي كاشت در كشت توام خيار و باميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۶۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تعيين بهترين تراكم و الگوي كاشت در كشت توام خيار و باميه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي كشت
مقاله باميه
مقاله تراكم گياه
مقاله خيار و كشت توام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: كاشي عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: سام دليري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي اثر تراكم و الگو ي كشت بر رشد و عملكرد خيار و باميه در كشت توام، در سال ۸۷-۸۸ آزمايشي به صورت طرح فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار در شهرستان نوشهر به اجرا گذاشته شد. تيمارهاي الگوي كشت در چهار سطح ( =a1الگوي كشت خالص «خيار يا باميه»، ۲ a= الگوي كشت باميه بين بوته هاي خيار، =a3 الگوي كشت باميه بين رديف هاي خيار و  =a4الگوي كشت باميه بين بوته و رديف هاي خيار) و تيمارهاي تراكم در سه سطح ( =b1 فاصله كشت بين بوته ۲۰ سانتي متر، =b2 فاصله كشت بين بوته ۳۰ سانتي متر و =b3 فاصله كشت بين بوته ۴۰ سانتي متر) بودند. عملكرد و اجزاي عملكرد، غلظت عناصر پتاسيم، فسفر، كلسيم و نيتروژن، درصد ميوه-هاي درجه (۱)، (۲) و (۳) و صفات رويشي در تيمارهاي آزمايشي مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه افزايش تراكم باعث افزايش عملكرد، ارتفاع بوته، كاهش وزن تر بوته و تعداد شاخه فرعي، سطح برگ، تعداد و وزن ميوه در هر بوته و درصد ميوه هاي درجه يك در هر دو گياه شده است. الگوي كشت تاثير معني داري بر عملكرد خيار و باميه داشت، به نحوي كه بيشترين عملكرد در خيار در الگوي كشت باميه بين رديف هاي خيار با تراكم زياد و بيشترين عملكرد در باميه در الگوي كشت باميه بين بوته و رديف هاي خيار با تراكم متوسط به دست آمد. بر اساس نتايج حاصله، الگوي كشت باميه بين بوته و رديف هاي خيار با تراكم متوسط، با بيشترين ميزان نسبت برابري زمين برابر با ۲٫۱۵ و مجموع ارزش نسبي برابر با ۱٫۸۹ به عنوان بهترين تراكم و الگوي كشت توام براي خيار و باميه معرفي شد.