مقاله تعيين بهترين زمان برداشت سورگوم علوفه اي رقم شوگرگريز بااستفاده از شاخص هاي فيزيولوژيک رشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۸۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: تعيين بهترين زمان برداشت سورگوم علوفه اي رقم شوگرگريز بااستفاده از شاخص هاي فيزيولوژيک رشد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سورگوم
مقاله برداشت
مقاله شاخص فيزيولوژيک
مقاله علوفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادوز غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: راهنما عبدالامير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از موارد مهم در مديريت گياهان علوفه اي که چند چين علوفه توليد مي نمايند تعيين زمان برداشت مي باشد. اين امر در صورتي که با توجه به فيزيولوژي گياه صورت گيرد موجب افزايش عملکرد کمي و کيفي گياه مي گردد. تجزيه رشد ( (Growth analysisروش مهمي در تجزيه وتحليل کمي رشد و نمو گياه مي باشد. رقم شوگرگريز عليرغم اينکه جز تيپ هاي علوفه ي بوده ولي اين گياه در خوزستان تنها دو چين مي دهد که در مقايسه چين ها نيز چين اول داراي کميت وکيفيت بيشتري است. شوگرگريز رقمي دير گل ده وبه دليل درصد بالاي قند در بوته جهت مقاصد سيلويي بهره برداري مي شود. به همين جهت ضرورت دارد به خاطر رسيدن به پتانسيل عملکرد علوفه در چين اول بهترين زمان برداشت در اين چين مشخص گردد. براي بررسي اين موضوع آزمايشي در سال ۱۳۸۵ در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با ۱۷ تيمار زمان برداشت واستفاده از آناليز هاي رشد اجرا گرديد. نتايج حاصل از آزمايش مشخص نمود که بين زمان هاي برداشت اختلاف بسيار معني داري وجود داشت و تيمار ۱۰۰ روز پس از کاشت باعملکرد ۱۲۰٫۳ تن در هکتار علوفه تر وتيمار ۹۰ و ۱۰۰ روز پس از کاشت که با يکديگر اختلاف معني داري نداشتند و بترتيب با عملکرد هاي ۳۲٫۱۵ و۳۱٫۴۲  تن در هکتار علوفه خشک بيشترين عملکرد را داشتند. بررسي پارامترهاي رشد از قبيل روند شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول مشخص نمود در تيمار ۱۱۰ روز پس از کاشت بترتيب با مقادير ۹٫۴۱ مترمربع در مترمربع و ۶۲ گرم در مترمربع در روز بيشترين مقادير را داشتند. تغييرات سرعت جذب خالص، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبي مشخص نمودند که فاکتورهاي فوق الذکر حدودا ۱۴۰ روز پس از کشت صفر و سپس منفي گرديد. بنابراين مي توان نتيجه گيري نمود که چين برداري مي بايستي قبل از اين تاريخ صورت پذيرد. بطورکلي بر اساس نتايج آزمايش مي توان توصيه نمود بهترين تاريخ برداشت چين اول حدود ۱۰۰ روز پس از کاشت يا در شروع مرحله گل دهي مي باشد.