مقاله تعيين بهترين پارامترهاي اسپيرومتري براي افتراق آسم از بيماري انسدادي مزمن ريه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در ارمغان دانش از صفحه ۷۶ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: تعيين بهترين پارامترهاي اسپيرومتري براي افتراق آسم از بيماري انسدادي مزمن ريه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسم
مقاله بيماري انسدادي مزمن ريه
مقاله اسپيرومتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي سمراد
جناب آقای / سرکار خانم: سادين محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قيومي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: بيماري انسدادي مزمن ريه و آسم دو بيماري شايع با پيش آگهي و درمان متفاوت مي باشند. اعتقاد بر اين است که اسپيرومتري بهترين وسيله تمايز اين دو مي باشد، با اين حال در اين زمينه اطلاعات ناهمگون هستند. هدف از اين مطالعه تعيين بهترين پارامترهاي اسپيرومتري براي افتراق آسم از بيماري انسدادي مزمن ريه بود.
مواد و روش ها: اين يک مطالعه مورد ـ شاهدي است که طي سال هاي ۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۷ در بيمارستان شهيد فقيهي شيراز انجام شد. تعداد ۲۵ بيمار مبتلا به آسم و ۲۵ بيمار مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريوي انتخاب شدند و بيماران هر دو گروه پس از تجويز برونکوديلاتور تحت عمل اسپيرومتري پايه قرار گرفتند. سپس پارامترهاي اسپيرومتري بين دو گروه مقايسه شدند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري تي مستقل، من ويتني، مجذور کاي و تست دقيق فيشر تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نسبت مقادير ميانگين و انحراف معيار پارامترهاي اسپيرومتري قبل و بعد از مصرف برونکوديلاتور به مقادير پيش بيني شده به ترتيب در گروه بيماران آسم شامل؛ حجم بازدم فعال ثانيه اول و حجم کل بازدم و در گروه بيماران انسدادي مزمن ريه به ترتيب شامل؛ مقاومت مجاري هوايي، حجم باقيمانده و ظرفيت تام ريوي بوده که از اين نظر اختلاف معني داري بين دو گروه مشاهده شد (p=0.001).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه تغييرات پارامترهاي اسپيرومتري پس از استنشاق برونکوديلاتور کوتاه اثر، نشانه قابل اعتمادي براي آسم يا بيماري انسدادي مزمن ريه نيست. نسبت افزايش حجم بازدمي ثانيه اول پس از استنشاق به مقدار پيش بيني شده بهترين پارامتر در اين زمينه است، البته نبايد جايگزين شک باليني گردد.