مقاله تعيين تاثيرعصاره گياه عناب همراه با فتوتراپي در کاهش بيلي روبين در يرقان نوزادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در ارمغان دانش از صفحه ۴۰ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تعيين تاثيرعصاره گياه عناب همراه با فتوتراپي در کاهش بيلي روبين در يرقان نوزادي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عناب
مقاله نوزادان
مقاله بيلي روبين
مقاله يرقان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمودي عزيزاله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسيني مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهي حليمه
جناب آقای / سرکار خانم: اشكاني سهيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: زردي در نوزادان در هفته اول در ۶۰ درصد نوزادان رسيده و۸۰ درصد نوزادان نارس ديده مي شود که اين شيوع بالا هزينه هاي زيادي به جامعه تحميل مي کند. امروزه از فتوتراپي جهت درمان يرقان فيزيولوژيک نوزادي استفاده مي شود. کاهش مدت زمان درمان منجر به کاهش هزينه هاي بستري شدن نوزادان و کاهش عوارض آن مي شود. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان تاثير عصاره عناب همراه با فتوتراپي در کاهش بيلي روبين و کاهش مدت بستري شدن نوزادان يرقاني بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه يک پژوهش کارآزمايي باليني است که در طي سال هاي ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۶ در بيمارستان امام سجاد (ع) ياسوج انجام شد. تعداد ۱۲۱ نفر از نوزاداني که به دليل زردي بستري بودند، انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه مورد (۶۳ نفر) و شاهد (۵۸ نفر) تقسيم شدند. به افراد گروه مورد از عصاره گياه عناب ۱ سي سي به ازاي هر کيلوگرم وزن نوزاد و در هر روز سه نوبت به صورت خوراکي داده شد. ضمن اين کار درمان فتوتراپي نيز انجام شد و افراد گروه شاهد فقط با روش فتوتراپي درمان شدند. هر روز دو مرتبه ميزان بيلي روبين سرم در هنگام بستري و در طي مدت زمان بستري اندازه گيري  شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS  و آزمون آماري تي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار غلظت بيلي روبين در گروه شاهد قبل از مداخله ۳/۲±۹/۲۰ ميلي گرم درصد و بعد از مداخله ۲۳/۱±۶۵/۱۲ ميلي گرم درصد و در گروه مورد قبل از مداخله ۰۵/۰±۳/۲۲ ميلي گرم درصد و بعد از مداخله ۰۱/۱±۲۷/۱۲ ميلي گرم درصد بود که اختلاف آماري معني داري بين دو گروه مورد و شاهد قبل و بعد از مداخله ديده شد
(p=0.001). هم چنين کاهش معني داري در تعداد روزهاي بستري در بيمارستان و افزايش دفع مدفوع و ادرار نوزادان گروه مورد نسبت به گروه شاهد مشاهده شد (p=0.01).
بحث و نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که مصرف عصاره گياه عناب با افزايش تعداد دفعات مدفوع و ادرار نوزاد مي تواند باعث دفع بيلي روبين شده و در درمان يرقان نوزادي موثر باشد.