مقاله تعيين تاثير مواجهه شغلي با مخلوط حلال هاي آلي آروماتيک بر آنزيم هاي کبدي در کارگران يک کارخانه خودروسازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ارمغان دانش از صفحه ۹۱ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: تعيين تاثير مواجهه شغلي با مخلوط حلال هاي آلي آروماتيک بر آنزيم هاي کبدي در کارگران يک کارخانه خودروسازي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواجهه شغلي
مقاله حلال هاي آلي
مقاله آنزيم هاي کبدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطارچي ميرسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اميري ريگي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: لبافي نژاد ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي صابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: حلال هاي آلي کاربرد وسيعي در صنعت دارند. هپاتوتوکسيسيتي حلال هاي آلي هالوژنه مانند تتراکلريد کربن در مطالعه هاي مختلف تاييد شده است. اما در مورد ارتباط مواجهه شغلي با حلال هاي آلي آروماتيک از جمله؛ بنزن، تولوئن و زايلن با سميت کبدي آنها مطالعه هاي کمتري انجام شده است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي اثرات مواجهه طولاني مدت با مخلوط حلال هاي آلي آروماتيک در سطح بالاتر از حد مجاز بر روي سيستم کبدي بود.
مواد و روش ها: اين يک مطالعه مقطعي از نوع توصيفي – تحليلي است که در سال ۱۳۸۷ در يکي از کارخانه هاي بزرگ خودروسازي کشور واقع در حومه شهر تهران انجام شد. گروه مورد کارگران شاغل در سالن رنگ کارخانه و گروه شاهد کارگران شاغل در سالن مونتاژ همان کارخانه بودند. ابتدا پرسشنامه اي حاوي اطلاعات مورد نياز مانند؛ سن و سابقه کار براي کليه ۳۴۹ کارگر تحت بررسي تکميل شد و پس از لحاظ کردن معيارهاي خروج، ۱۶۳ کارگر گروه مورد با ۱۸۶ کارگر گروه شاهد از نظر سطح آنزيم هاي کبدي شامل؛ آلانين آمينو ترانسفراز، آسپارتات آمينو ترانسفراز و آلکالين فسفاتاز مقايسه شدند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري تي، کاي دو و رگرسيون خطي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين سطح آلکالين فسفاتاز در گروه مورد به طور معني داري نسبت به گروه شاهد بالاتر بود(p<0.001) . مقادير آلانين آمينوترانسفراز و آسپارتات آمينوترانسفراز نيز در گروه مورد بالاتر از گروه شاهد بود، اما اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبود. هم چنين افزايش آلکالين فسفاتاز با شاخص توده بدني و مصرف سيگار ارتباط معني داري داشت (به ترتيب p<0.001 و p<0.007)، اما ارتباط معني داري ميان سن و سابقه کاري با افزايش آلکالين فسفاتاز مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که مواجهه با مقادير بيش از حد مجاز مخلوط حلال هاي آلي آروماتيک مي تواند باعث بروز اختلال خفيف عملکردي کبد از نوع کلستاتيک شود. بنابراين توصيه مي شود براي غربالگري کارگران مواجهه يافته با مخلوط حلال هاي آلي آروماتيک از تست هاي عملکردي کبد (به ويژه سنجش آلکالين فسفاتاز) که در دسترس، ارزان و غيرتهاجمي مي باشند، جهت تشخيص زودرس اختلال کبدي استفاده شود.