مقاله تعيين تاريخ كاشت مناسب براي ارقام جديد زودرس ذرت در كشت دوم در مناطق معتدل استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: تعيين تاريخ كاشت مناسب براي ارقام جديد زودرس ذرت در كشت دوم در مناطق معتدل استان فارس
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله هيبريد
مقاله زودرسي
مقاله تاريخ كاشت و عملكرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استخر افشار
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان پور زيبنده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين بررسي به منظور تعيين تاريخ كاشت مناسب براي هيبريدهاي جديد KSC302، KSC260، KSC400 و KSC500 به همراه شاهد KSC704به مدت سه سال (۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶) بصورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در چهار تكرار در ايستگاه تحقيقات کشاورزي زرقان استان فارس اجرا شد. تاريخ هاي كاشت ۱ ،۱۰ ،۲۰ و ۳۰ تير بعنوان فاكتور اصلي و چهار هيبريد جديد به همراه رقم شاهد به عنوان فاكتور فرعي در نظر گرفته شدند. تجزيه واريانس داده ها نشان دادكه تاريخ کاشت اثر معني داري در سطح احتمال يک درصد بر عملکرد دانه و اجزاي آن (بجز تعداد رديف دانه) داشت. با تاخير در کاشت عملکرد دانه کاهش يافت. اثر ارقام بر روي تمام صفات اندازه گيري شده نيز در سطح احتمال يک درصد معني دار بود. رقم KSC704 فقط در تاريخ اول بيشترين عملکرد دانه را داشت ( ۱۳٫۵۳تن در هكتاربا رطوبت ۱۴%) و بعد از آن رقم KSC260 در تاريخ دوم بيشترين توليد را داشت (۱۲٫۰۳ تن در هكتار با رطوبت ۱۴%) درصد رطوبت دانه برداشتي رقم KSC260 از ارقام ديگر كمتر بود (۱۳٫۷ درصد در تاريخ اول و ۲۷٫۹درصد در تاريخ چهارم) و درصد رطوبت دانه برداشتي رقم KSC704 بيش از ارقام ديگر بود (۱۹٫۷ درصد در تاريخ اول و ۱/۴۷ درصد در تاريخ چهارم). در مجموع طي سه سال و چهار تاريخ كاشت ميانگين عملکرد دانه دو رقم KSC260 (فجر) و KSC400 (دهقان) بيشتر از بقيه و به ترتيب ۱۰٫۴۱ و ۱۰٫۳۹ تن در هکتار با رطوبت ۱۴ درصد بود. رقم KSC704 بجز در تاريخ کاشت اول دچار خسارت سرمازدگي آخر فصل شد. دو رقم KSC260 و KSC400 حتي تا تاريخ کاشت سوم نيز خسارت چنداني از سرماي آخر فصل نديدند. هيچکدام از ارقام ذرت مورد بررسي در هيچکدام از تاريخ هاي کاشت به بيماريهاي ويروسي رايج در کشت اول آلوده نشدند. بنابراين دو رقم فجر و دهقان جهت کشت دوم در مناطق معتدل استان فارس مناسب مي باشند. اين دو رقم براي رسيدن فيزيولوژيک به طور ميانگين به ترتيب ۱۱۵ و ۱۲۰ روز نياز داشتند.