مقاله تعيين ترادف شش جدايه ايراني ويروس موزائيك هندوانه و مقايسه فيلوژنتيكي جدايه هاي ايران با ساير جدايه هاي دنيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: تعيين ترادف شش جدايه ايراني ويروس موزائيك هندوانه و مقايسه فيلوژنتيكي جدايه هاي ايران با ساير جدايه هاي دنيا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس موزائيك هندوانه
مقاله DAS-ELISA
مقاله CP-UTR
مقاله آناليز فيلوژنتيک
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله پوتي ويروس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعيبي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله نژاد سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري سارا
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدپناه كرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي خواه اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويروس موزائيك هندوانه(Watermelon mosaic virus, WMV)  يكي از پوتي ويروس هاي مهم و گسترده در دنيا است كه به كدوئيان خسارت وارد مي كند. به منظور رديابي وتعيين پراكنش اين ويروس در مزارع استان گلستان ۱۷۹ نمونه از گياهان داراي علايم موزائيك كدو، هندوانه، خربزه و خيار از شش منطقه از استان گلستان جمع آوري و با آنتي سرم WMV در آزمون DAS-ELISA مورد بررسي قرار گرفت و از تعداد مزبور ۲۸ نمونه آلوده به WMV تشخيص داده شدند. براي تعيين جايگاه تاكسونوميكي جدايه هاي گرگان در ميان ساير جدايه هاي دنيا، چهار جدايه از كدو و هندوانه از اين استان، به همراه دو جدايه كدو از شيراز و مشهد، براي آزمون RT-PCR با يك جفت آغازگر اختصاصي طراحي شده از ناحيهCP ، انتخاب شدند. محصول PCR بطور مستقيم ترادف يابي شد و ترادف هاي بدست آمده هر يك شامل ۹۶۴ نوكلئوتيد با ۴۱ ترادف از GenBank مقايسه شدند. آناليز فيلوژنتيك و محاسبه فاصله ژنتيكي (genetic distance) و تنوع (diversity) نشان داد كه جدايه هاي WMV از تمام دنيا در ۶ گروه قرار مي گيرند و جدايه هاي مشهد و گرگان از ايران همراه با جدايه هاي اسپانيا، استراليا و فرانسه در يك گروه و جدايه شيراز همراه با جدايه هاي ژاپن در گروه ديگر قرار مي گيرند. فاصله ژنتيكي بين گروه ها و داخل گروه ها نيز نتايج فوق را تاييد كردند. محاسبه تنوع ژنتيكي (Õ) نشان داد كه به رغم تنوع وسيع اين ويروس در دنيا ميزان تنوع آن در يك منطقه مانند اروپا بسيار پايين است. محاسبه تنوع جمعيت هاي مختلف دنيا نشان دهنده افزايش ميزان اين تنوع از غرب به شرق است. در شرق آسيا بيشترين ميزان تنوع ميزباني و مولكولي ديده مي شود.