مقاله تعيين تغييرات بافت مخاطي (پرز) روده باريك جوجه هاي گوشتي بر اثر فرم فيزيكي خوراک و سطوح مواد مغذي و انرژي قابل سوخت و ساز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۴۲۷ تا ۴۳۱ منتشر شده است.
نام: تعيين تغييرات بافت مخاطي (پرز) روده باريك جوجه هاي گوشتي بر اثر فرم فيزيكي خوراک و سطوح مواد مغذي و انرژي قابل سوخت و ساز
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انرژي قابل سوخت وساز
مقاله پرز روده باريك
مقاله جوجه هاي گوشتي
مقاله خوراك پلت و آردي
مقاله مواد مغذي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوب فر اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: پرويزي عمران اميد
جناب آقای / سرکار خانم: شيوازاد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نفس فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين تغييرات بافت مخاطي يا پرز روده باريك جوجه هاي گوشتي بر اثر فرم فيزيكي خوراك (پلت و آردي) و سطوح مواد مغذي و انرژي قابل سوخت و ساز، اين تحقيق در موسسه تحقيقات علوم دامي كشوردر سال ۱۳۸۴ انجام گرفت. دراين آزمايش تعداد ۸۰۰ قطعه جوجه خروس گوشتي سويه راس ۳۰۸، در۴ تيمار آزمايشي و ۸ تكرار (۲۵ قطعه در هر تكرار) در قالب طرح كاملا تصادفي، با روش فاکتوريل ۲×۲ (۲ عامل شکل فيزيكي پلت و آردي خوراک و ۲ سطح مواد مغذي و انرژي سوخت و ساز) استفاده شد. نتايج آزمايش نشان داد كه خوراك پلت شده طول و عرض پرزها را در قسمت دئودنوم روده باريك به صورت معني داري افزايش داد، ولي سطح مواد مغذي و انرژي قابل سوخت و ساز، تاثير معني داري در طول و عرض پرزها نشان نداد. در ژئوژنوم روده باريك، سطح بالاتر مواد مغذي و انرژي قابل سوخت و ساز، باعث افزايش طول پرز و سلول هاي جامي گرديد. خوراك پلت در قسمت ايلئوم روده کوچک، عمق کريپ را کاهش و نسبت طول به عمق را افزايش داده و با افزايش سطوح مواد مغذي و انرژي قابل سوخت و ساز طول پرزها و سلول هاي جامي را افزايش و عرص پرزها را کاهش داده است. با توجه به نتايج به دست آمده از آزمايش خوراک پلت شده و سطح مواد مغذي و انرزي قابل سوخت و ساز، سبب مطلوب شدن هضم و جذب مواد مغذي خوراك مصرفي و تاثير در بهبود عملکرد جوجه هاي گوشتي شده است.