مقاله تعيين توزيع دز يک پلاک راديواکتيو مورد کاربرد در درمان ملانوماي چشمي با استفاده از روش مونته کار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ارمغان دانش از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: تعيين توزيع دز يک پلاک راديواکتيو مورد کاربرد در درمان ملانوماي چشمي با استفاده از روش مونته کار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله براکي تراپي
مقاله شبيه مونته کارلو
مقاله توزيع دز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكراني پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: رييسعلي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جنتي اصفهاني اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: براکي تراپي با پلاک چشمي حاوي دانه هاي راديواکتيو يد ۱۲۵، در درمان تومورهاي بدخيم چشمي مانند ملانوما به کار برده مي شود. تعدادي دانه راديواکتيو درون پلاکي از جنس طلا که قسمتي از يک پوسته کروي است قرار مي گيرد و سپس پلاک با توجه به محل قاعده تومور به صلبيه بخيه زده مي شود. کاربرد اين درمان، پوشش حجم تومور با دز حداقل ۸۵ گري است. هدف از انجام اين تحقيق تعيين توزيع دز يک پلاک چشمي مدل  COMSبه روش شبيه سازي مونته کارلو و با استفاده از کد MCNP4C بود.
مواد و روش ها: اين يک مطالعه نيمه تجربي است که در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان انجام شد. از شبيه سازي مونته کارلو، کد MCNP4C، براي محاسبه درصد دز عمقي و دز خارج از محور مرکزي (پروفايل دز) يک پلاک چشمي مدل COMS با قطر دهانه ۲۰ ميلي متر حاوي ۳ چشمه دانه اي يد ۱۲۵ مدل ۶۷۱۱ در فانتوم آب استفاده شد. در اين تحقيق، ساختمان پلاک با کمک کارت هاي هندسه و کارت هاي اطلاعاتي شبيه سازي گرديد و محاسبه هاي توزيع دز پلاک شامل درصد دز عمقي و پروفايل دز، در فانتومي کروي با شعاع ۱۲ ميلي متر و حاوي آب انجام شد. نتايج حاصل از محاسبات کد MCNP4C با نتايج دزيمتري تجربي که به وسيله کناتسين و همکاران براي همين پلاک انجام شده است، مقايسه گرديد.
يافته ها: با توجه به نتايج درصد دز عمقي محاسبه شده پلاک COMS با قطر دهانه ۲۰ ميلي متر، حاوي ۳ چشمه دانه اي يد ۱۲۵ مدل ۶۷۱۱، مشاهده گرديد که افت دز اين پلاک سريع رخ مي دهد و يک عامل مهم در انتخاب پلاک جهت درمان توموري با ابعاد مشخص مي باشد. در مورد نتايج درصد دز خارج از محور مرکزي پلاک (پروفايل دز) مشاهده گرديد که يکنواختي دز در فواصل نزديک به چشمه کمتر است و با فاصله گرفتن از پلاک اين يکنواختي افزايش مي يابد.
نتيجه گيري: محاسبه هاي دز پلاک هاي براکي تراپي چشم مي تواند در طراحي بهينه اين پلاک ها در درمان تومورهايي با اندازه، شکل و موقعيت مختلف مفيد باشد.