مقاله تعيين توزيع فنوتيپ هاي پاراکسوناز سرم به روش دو سوبسترايي در بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۲۵۹ تا ۲۶۵ منتشر شده است.
نام: تعيين توزيع فنوتيپ هاي پاراکسوناز سرم به روش دو سوبسترايي در بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع فنوتيپ
مقاله پاراکسوناز سرم
مقاله آريل استراز
مقاله گرفتگي عروق کرونر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهروز عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: نوري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصلان آبادي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: قوجق دردي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به فراواني افراد مبتلا به بيماري عروق کرونر (Cornary artery disease, CAD) در ايران و نقش مفيد و مهم پاراکسوناز سرم (Paraoxonase, PON1) در اين بيماري، در مطالعه حاضر، توزيع فنوتيپ هاي PON1 در بيماران مبتلا به CAD تعيين گرديد.
مواد و روش ها: ۶۱ بيمار با گرفتگي عروقي کم تر از ۵۰ درصد و ۶۳ بيمار با گرفتگي عروقي بيش تر از ۷۰ درصد در اين مطالعه وارد شدند. فعاليت هاي پاراکسونازي و آريل استرازي به ترتيب با سوبستراي پاراکسون و فنيل استات اندازه گيري گرديدند. فنوتيپ هاي پلي مورفيسم Q/R192 آنزيم با روش دو سوبسترايي و محاسبه نسبت فعاليت پاراکسونازي تحريک شده با نمک به فعاليت آريل استرازي تعيين گرديد.
يافته ها: بيماران با گرفتگي عروقي کم تر از ۵۰ درصد در نسبت هاي ۲٫۱۴ و ۵٫۹۹ و بيماران با گرفتگي عروقي بيش تر از ۷۰ درصد در نسبت هاي ۲٫۴۲ و ۵٫۹۱ به سه فنوتيپQ ، QRو R تقسيم شدند. در بيماران با گرفتگي عروقي کم تر از ۵۰ درصد، فراواني فنوتيپ هايQ ، QRو R به ترتيب ۴۱، ۴۶ و ۱۳ درصد بود. فراواني اين فنوتيپ ها در بيماران با گرفتگي عروقي بيش تر از ۷۰ درصد، به ترتيب ۴۸، ۴۱ و ۱۱ درصد به دست آمد.
نتيجه گيري: از داده هاي مطالعه حاضر و مطالعات ديگري که در ايران انجام شده، شايد بتوان اين نتيجه کلي را مطرح کرد که در جمعيت ايراني توزيع فنوتيپ هاي PON1 براي پلي مورفيسم Q/R 192 در بيماران مبتلا به CAD (چه با گرفتگي عروقي زياد چه با گرفتگي عروقي کم) و افراد سالم تفاوت معني داري با يکديگر ندارند.