مقاله تعيين جمعيت نسبي باكتري هاي جنس بيفيدوباكتريوم در دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي با استفاده از تكنيك ژنتيك مولكولي دنسيتومتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۲۲۹ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: تعيين جمعيت نسبي باكتري هاي جنس بيفيدوباكتريوم در دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي با استفاده از تكنيك ژنتيك مولكولي دنسيتومتري
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طيور
مقاله بيفيدوباكتريوم
مقاله فراواني
مقاله دنسيتومتري
مقاله روده كوچك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صيداوي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قطبي علي
جناب آقای / سرکار خانم: چمني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه براي بررسي باكتري هاي دستگاه گوارش از روش هاي نوين مولكولي استفاده مي شود. باكتري هاي جنس بيفيدوباكتريوم نقش مهمي در ممانعت از استقرار برخي پاتوژن ها در دستگاه گوارش طيور داشته و ضمن افزايش مقاومت طيور در برابر بيماري ها، سبب بهبود سيستم ايمني و عملكرد آنها مي شوند. اين تحقيق به منظور تعيين جمعيت نسبي باكتري هاي جنس بيفيدوباكتريوم در دوازدهه، ژوژنوم، ايلئوم و روده كور جوجه هاي گوشتي در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه آزاد اسلامي رشت انجام شد. از تكنيك مولكولي واكنش زنجيره اي پليمراز و شيوه دنسيتومتري براي بررسي جمعيت نسبي اين باكتري استفاده شد. محتويات گوارشي خارج و DNA مربوطه استخراج شدند. با استفاده از يك آغازگر اختصاصي، باند اختصاصي مربوط به اين باكتري و با استفاده از يك آغازگر عمومي باند اختصاصي كل باكتري هاي دستگاه گوارش بدست آمد. سپس به كمك تكنيك دنسيتومتري، جمعيت نسبي باكتري هاي جنس بيفيدوباكتريوم نسبت به كل باكتري هاي دستگاه گوارش تعيين شد. تجزيه و تحليل نتايج حاصل نشان داد باكتري هاي جنس بيفيدوباكتريوم ۴٫۵۰ درصد كل باكتري هاي دوازدهه را شامل مي شدند كه اين مقدار در ژوژنوم معادل ۴٫۹۵ درصد برآورد شد. همچنين ۵٫۱۷ درصد كل باكتري هاي موجود در ايلئوم را باكتري هاي جنس بيفيدوباكتريوم تشكيل مي دادند و نسبت جمعيت اين باكتري ها در روده كور نيز معادل ۹٫۳۶ درصد برآورد شد. جمعيت نسبي باكتري هاي جنس بيفيدوباكتريوم در بخش هاي تحتاني روده (ايلئوم و روده كور) نسبت به بخش هاي فوقاني روده باريك بيشتر بود. همچنين جمعيت نسبي باكتري هاي جنس بيفيدوباكتريوم در هر سه سن چهار، چهارده و سي روزگي، در روده كور بيش از ساير بخش هاي مورد بررسي (دوازدهه، ژوژنوم و ايلئوم) بود. نتايج حاصل نشان دهنده متغير بودن جمعيت باكتري هاي جنس بيفيدوباكتريوم در بخش هاي مختلف دستگاه گوارش طيور است كه با عملكرد، وظايف و محيط فيزيكوشيميايي اين بخش ها مرتبط مي باشد.