مقاله تعيين حدود مجاز وزن بار در حمل دستي در خطوط بسته بندي يکي از کارخانه هاي قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۷۸ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: تعيين حدود مجاز وزن بار در حمل دستي در خطوط بسته بندي يکي از کارخانه هاي قزوين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تن سنجي
مقاله حد مجاز بار
مقاله انديس بلند کردن بار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ورمزيار سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: صيرفي حديث السادات
جناب آقای / سرکار خانم: نيك پي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: حمل دستي بار از مهم ترين علل ايجاد کمردردهاي شغلي محسوب مي شود. لذا، تعيين حدود مجاز وزن بار جهت جلوگيري از آسيب هاي ناشي از جابه جا کردن و هل دادن اشيا در کارگران ضروري به نظر مي رسد.
هدف: مطالعه به منظور تعيين حدود مجاز وزن بار در حمل دستي در خطوط بسته بندي يکي از کارخانه هاي شهر صنعتي قزوين انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در سال ۱۳۸۷ در يکي از کارخانه هاي شهر صنعتي قزوين انجام شد. در اين مطالعه سه نفر از افراد پالت گذار به صورت تصادفي انتخاب شدند. بر روي هر پالت ۴ طبقه ۱۶ تايي از کارتن ها چيده شد. از ۱۶ نقطه در هر طبقه، ۸ نقطه جهت ارزيابي انتخاب شدند. سپس با تعيين ضرايب بلند کردن بار و با استفاده از معادله نايوش، حد مجاز بار (
RWL) به دست آمد. مقدار انديس بلند کردن بار (LI) براي هر کارگر نيز مشخص شد. محاسبه ها توسط برنامه Excel انجام شد.
يافته ها: وزن کارتن هاي در حال جا به جايي (۱۵ کيلوگرم) نسبت به حداکثر RWL در مبدا (۹٫۵۵کيلوگرم) و مقصد ( ۷٫۳۳کيلوگرم) بالاتر بود و در تمام نقاط مورد نظر، LI بيش تر از يک به دست آمد.
نتيجه گيري: با تصحيح ضرايب مربوط به ارتفاع بلند کردن بار، ميزان جابه جايي کالا و زاويه چرخش تنه، مي توان مقدار
LI را تا حدود بسيار زيادي کاهش داد.