مقاله تعيين حساسيت بيماران مبتلا به آسم و رينيت آلرژيک به مايتهاي گرد و غبار خانگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تعيين حساسيت بيماران مبتلا به آسم و رينيت آلرژيک به مايتهاي گرد و غبار خانگي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درماتوفا گوئيدس پترونيسينوس
مقاله درماتوفاگوئيدس فارينه
مقاله آسم
مقاله رينيت آلرژيک
مقاله مايتهاي گرد و غبار خانگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما بدرالسادات‌
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نواب‌
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: بنيادي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دولتخواه افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: در بين مايتهاي گرد و غبار خانگيDermatophagoides pteronyssinus  و Dermatophagoides farinae  در نقاط مختلف دنيا نقش مهمي بعنوان آلرژن در رابطه با آسم، رينيت آلرژيک و ساير بيماريهاي آلرژيک ايفا مي کنند. از اينرو در اين مطالعه حساسيت بيماران آسم و رينيت آلرژيک به مايتهاي گرد و غبار خانگي در شهر تبريز مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش بررسي: سرم خون ۱۰۱ بيمار داراي سابقه بيماري آلرژيک که توسط پزشک متخصص معرفي شده بودند از نظر وجود
Immunoglobulin E (IgE) اختصاصي عليه مايتهاي گرد و غبار خانگي با روش ايمونولوژيکي Radio Allergo Immuno Sorbent Test, RAST  مورد آزمايش قرار گرفتند.
يافته ها: از ۱۰۱ بيمار، ۶۰ نفر (
۵۹٫۴۱%) فقط داراي آسم، ۱۵ نفر (۱۴٫۸۵%) فقط داراي رينيت آلرژيک و ۲۶ نفر (۲۵٫۷۴%) داراي سابقه هر دو بيماري بودند. از ۱۰۱ بيمار فوق الذکر سرم خون ۱۱ نفر (۱۰٫۸۹%) عليه مايتهاي گرد و غبار خانگيIgE+  تشخيص داده شدند.
نسبت حساسيت بيماران به آلرژنهاي D. pteronyssinus و D. farinae به ترتيب ۷٫۹۲% و ۲٫۹۷% بود. در بين افراد کنترل که از نظر جنس و سن با بيماران جور بودند فقط ۷ مورد (۷%) IgE+ تشخيص داده شدند. نسبت حساسيت در افراد کنترل به مايتهاي D. pteronyssinus و D. farinae به ترتيب ۵% و ۲% بود.
نتيجه گيري: رابطه معني داري بين گروه هاي سني و مواردIgE+، نوع بيماري آلرژيک و وجود IgE  ضد مايت، جنس و موارد IgE+ و بالاخره بيماري آلرژيک و نوع مايت وجود ندارد. يکي از دلايل مهم در پایين بودن ميزان حساسيت بيماران آلرژيکي به مايتهاي گرد و غبار خانگي در اين مطالعه در مقايسه با مطالعات انجام گرفته قبلي در جهان پايين بودن ميانگين رطوبت نسبي مي باشد.