مقاله تعيين حساسيت وقوع زمين لغزش با استفاده از رگرسيون لجستيک در حوضه آبريز واز (استان مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۷۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: تعيين حساسيت وقوع زمين لغزش با استفاده از رگرسيون لجستيک در حوضه آبريز واز (استان مازندران)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوضه واز
مقاله زمين لغزش
مقاله رگرسيون لجستيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متولي صدرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تهيه نقشه حساسيت به زمين لغزش گام بزرگي در مديريت خطر است. امروزه تهيه چنين نقشه هايي با استفاده از تکنيک هاي کيفي و کمي در GIS صورت مي گيرد. منطقه مورد مطالعه در اين تحقيق حوضه آبخيز واز است که در دامنه هاي شمالي البرز و جنوب شهر چمستان در استان مازندران واقع شده است.
دراين مقاله براي تهيه نقشه حساسيت به زمين لغزش از تکنيک آماري رگرسيون لجستيک استفاده شده است که مي تواند برازش مناسبي را براي يافتن روابط بين وجود و عدم وجود زمين لغزش (متغير وابسته) و عوامل مستقل مانند ليتولوژي و زاويه شيب تشريح نمايد. نقشه پراکنش زمين لغزش براي ايجاد يک متغير وابسته که داراي مقدار صفر براي عدم وقع زمين لغزش و مقدار ۱ براي وجود زمين لغزش مورد استفاده قرار گرفت. ليتولوژي، زاويه شيب، جهت دامنه، ارتقاع،کاربري اراضي، فاصله از جاده و گسل به عنوان متغيرهاي مستقل در اين مدل هستند. تاثير هر پارامتر در وقوع زمين لغزش از ضرايبي که در رگرسيون لجستيک ايجاد مي شود، ارزيابي مي شود. تفسير ضرايب نشان مي دهد که ليتولوژي، فاصله از جاده و شيب نقش مهمي را در وقوع و توزيع زمين لغزش دارند.
با استفاده از نقشه پيش بيني احتمال وقوع زمين لغزش، منطقه موردمطالعه به پنج گروه حساسيت تقسيم بندي شدند: بسيار پايين، پايين، متوسط، بالا و بسيار بالا. مناطق حساسيت به زمين لغزش متوسط تا بسيار بالا بيش از ۵۰ درصد منطقه مورد مطالعه را شامل مي شوند.