مقاله تعيين خصوصيات اسپرم شناختي مولدين ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum kamnesky 1901) در رودخانه هاي شيرود، تجن و گرگان رود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۳۸۷ تا ۳۹۲ منتشر شده است.
نام: تعيين خصوصيات اسپرم شناختي مولدين ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum kamnesky 1901) در رودخانه هاي شيرود، تجن و گرگان رود
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي سفيد
مقاله مکان هاي مهاجرت توليدمثلي
مقاله پارامترهاي اسپرم شناختي
مقاله مايع اسپرمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوذريان زهره
جناب آقای / سرکار خانم: سوداگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه که در فروردين ماه ۱۳۸۶ انجام گرفت، پارامترهاي اسپرم شناختي مني مولدين ماهي سفيد در رودخانه هاي شيرود، تجن و گرگان رود با يکديگر مقايسه شدند. به اين منظور در نيمه دوم فروردين ماه از هر رودخانه ۱۰ مولد نر با سن و اندازه يکسان صيد شدند (درجه حرارت ۱۲ درجه سانتي گراد). نمونه هاي اسپرم توسط سرنگ هاي ۵ ميلي ليتر استحصال شد. سپس طول دوره تحرک اسپرم توسط ميکروسکوپ فاز کنتراست، اسپرماتوکريت با استفاده از ميکروهماتوکريت خوان و غلظت اسپرم با روش استاندارد هماسيتومتري با واحد ۱۰۹× در هر ميلي ليتر مايع اسپرمي محاسبه شدند. درصد تحرک اسپرم، اسپرماتوکريت و حجم اسپرم دهي در مکان هاي مهاجرت توليدمثلي مولدين ماهي سفيد اختلاف معني دار (P<0.05) داشت. درصد تحرک اسپرم و حجم اسپرم دهي در مولدين مهاجر به رودخانه شيرود نسبت به تجن و گرگان رود بيشتر بود. اما اسپرماتوکريت در ماهيان مولد مهاجر به رودخانه گرگان رود بيشتر از ساير گروه ها بود. تفاوت طول دوره تحرک اسپرم و تراکم اسپرم در سه رودخانه معني دار نبود (P>0.05) .با توجه به بهتر بودن پارامترهاي اسپرم شناختي به نظر مي رسد کيفيت اسپرم در رودخانه شيرود بهتر از دو رودخانه ديگر مي باشد.