مقاله تعيين دقت جدول پيش بيني مايرز و معادله هاي تاناکا و جانستون در يک جمعيت ايراني و ارايه معادله هاي نوين در پيش بيني پهناي دندان هاي رويش نيافته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۳۴ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تعيين دقت جدول پيش بيني مايرز و معادله هاي تاناکا و جانستون در يک جمعيت ايراني و ارايه معادله هاي نوين در پيش بيني پهناي دندان هاي رويش نيافته
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واکاوي دوران دنداني مختلط
مقاله معادله رگرسيون
مقاله پهناي مزيوديستالي دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: پاك شير حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رويين پيکر سيدمحمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: امامي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: داوري مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: تفاوت هاي جمعيتي و جنسيتي در پهناي مزيوديستالي دندان ها در بررسي هاي گوناگوني به اثبات رسيده است. اين روش هاي پيش بيني پهناي مزيوديستالي کانين و پرمولارها از بررسي جمعيت هاي ديگر به دست آمده است و نتايج به دست آمده از بررسي هاي انجام شده در ايران نيز همخواني ندارد.
هدف: هدف از اين پژوهش، بررسي دقت برآورد تاناکا و جانستون و جدول پيشنهادي مايرز جهت پيشگويي پهناي کانين و پرمولارهاي نروييده در جمعيت جنوب ايران بود. افزون بر اين، معادله ها و جدول هايي جهت پيش بيني پهناي کانين و پرمولار هر دو فک بر پايه مجموع پهناي مزيوديستالي دندان هاي انسيزور فک پايين ارايه گرديده است.
مواد و روش: در پژوهش مقطعي حاضر ۷۱۵ کست دنداني از جمعيت جنوب ايران انتخاب گرديد. پهناي مزيوديستال دندان ها توسط کوليس ديجيتال با دقت يک صدم اندازه‌گيري شده و سرانجام داده هاي به دست آمده توسط آزمون هاي آماري همبستگي پيرسون (Pearson Correlation)، تي براي دو گروه مستقل (Independent t-test)، تي زوجي (Paired Samples t- test) با پيش بيني هاي مايرز، تاناکا و جانستون مقايسه گرديد و معادله هاي نويني توسط آزمون آماري رگرسيون خطي چند متغيره (Multiple linear Regression) به دست آمده و به کمک نرم افزار LMS chart maker جدول هاي پيش بيني نويني ارايه گرديد.
يافته ها: نتايج اين بررسي نشان داد که برآورد تاناکا-جانستون و جدول پيشنهادي مايرز در مقايسه با پهناي دندان هاي جمعيت جنوب ايران تفاوت آماري معنادار دارد و پيش بيني هاي مايرز، تاناکا و جانستون در اين جمعيت بيشتر از حد (Overestimate) است. همچنين، پهناي مزيوديستالي دندان هاي زنان و مردان با يکديگر تفاوتي معنادار را نشان داد. معادله پيشنهادي بر پايه مجموع پهناي چهار دندان انسيزور فک پايين جهت برآورد کانين و پرمولارهاي نروييده فک بالاY=0.529x+9.161 و جهت برآورد کانين و پرمولارهاي نروييده فک پايين Y=0.567x+7.827پيشنهاد گرديد.
نتيجه گيري: معادله هاي پيشنهادي تاناکا و جانستون در جمعيت جنوب ايران بيشتر از حد است و جدول پيشنهادي مايرز در هيچ يک از صدک ها از دقت کافي در پيش بيني پهناي کانين و پرمولار نروييده برخوردار نيست. با توجه به اين امر معادله هاي رگرسيون و جدول هاي نويني به تفکيک جنس و فک بر پايه مجموع پهناي دندان انسيزور فک پايين ارايه گرديد.