مقاله تعيين دوره گرده افشاني موثر در بادام (Prunus dulcis Mill) ديرگل رقم شاهرود ۱۲ در شرايط آب و هوايي كرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: تعيين دوره گرده افشاني موثر در بادام (Prunus dulcis Mill) ديرگل رقم شاهرود ۱۲ در شرايط آب و هوايي كرج
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام
مقاله دوره گرده افشاني موثر
مقاله رشد لوله گرده
مقاله شاهرود ۱۲
مقاله سوپر نوا
مقاله ژنوتيپ ۱۵-۵
مقاله ميکزوسکوپ فلورسنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده سالطه سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محدود بودن طول عمر تخمك، مشكل اساسي در تشكيل ميوه و محصول دهي بسياري از درختان ميوه از جمله بادام است. بنابراين مطالعه دوره گرده افشاني موثر (Effective pollination period) در درختان ميوه از اهميت خاصي برخوردار است. اين پژوهش به منظور تعيين دوره گرده افشاني موثر بادام رقم شاهرود ۱۲ در شرايط كرج در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴ انجام شد. گل هاي بادام رقم ديرگل شاهرود ۱۲(♀) توسط گرده ارقام سوپرنوا (♂) و ژنوتيپ ۵-۱۵ (♂) در فواصل ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ روز بعد از باز شدن گل ها بطور جداگانه و بطور مصنوعي گرده افشاني شدند. از گل هاي گرده افشاني شده، در فواصل ۲۴، ۴۸، ۷۲، ۹۶ و ۱۲۰ ساعت پس از گرده افشاني به منظور مطالعه و بررسي هاي ميكروسكوپي رشد لوله گرده در خامه گل، نمونه گيري به عمل آمد. نمونه هاي گل جمع آوري شده در محلول FAA تثبيت و سپس در الكل ۷۰% نگهداري شدند. پس از رنگ آميزي نمونه ها با آنيلين بلو، بررسيها توسط ميكروسكوپ فلورسنس با نور ماوراي بنفش انجام پذيرفت. همچنين درصد تشكيل ميوه در باغ و بر روي درختان گرده افشاني شده ۷۵ روز پس از تمام گل ثبت گرديد. نتايج حاصل از تشكيل ميوه در رقم شاهرود ۱۲ (♀) در باغ نشان داد كه بالاترين درصد تشكيل ميوه در بين تيمارهاي اعمال شده با گردهافشاني توسط گرده رقم سوپرنوا (♂) در روزهاي دوم و چهارم و به ميزان ۳۴ و ۳۷ درصد و با رقم ۵-۱۵ (♂) طي روزهاي دوم و چهارم و به ميزان ۳۷ و ۴۲ درصد بود. با توجه به بررسي هاي ميكروسكوپي مشخص گرديد كه تشكيل بسيار پايين ميوه حاصل از گرده افشاني روز هفتم، احتمالا به علت كاهش طول عمر تخمك و همچنين قهوه اي شدن كلاله و كاهش پذيرش دانه گرده در اين روز از گرده افشاني بوده است. با توجه به بررسي هاي مزرعه اي و ميكروسكوپي چنين مي توان نتيجه گرفت كه بهترين زمان گرده افشاني براي تشكيل ميوه مناسب در رقم شاهرود ۱۲ (♀) در شرايط آب و هوايي كرج بين روزهاي دوم و چهارم پس از باز شدن گل ها مي باشد. گرده افشاني ديرهنگام اين رقم به ميزان زيادي موجب كاهش محصول شده و توصيه نمي گردد. با توجه به دوره گرده افشاني موثر تعيين شده (۴-۲ روز)، همپوشاني گلدهي ارقام گرده دهنده و رقم شاهرود ۱۲ براي افزايش محصول ضروري است.