مقاله تعيين رابطه بين خودكارامدي و مراحل تغيير رفتار تمريني در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۱۸۳ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: تعيين رابطه بين خودكارامدي و مراحل تغيير رفتار تمريني در دانشجويان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار تمريني
مقاله خودكارامدي
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي طرقبه الهام
جناب آقای / سرکار خانم: شجيع رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عادل قهرمان مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش، تعيين رابطه  ميان خودكارامدي و مراحل تغيير رفتار تمريني در دانشجويان است و در نظر دارد احتمال تغيير رفتار تمريني را نيز از طريق خودكارامدي، سازه كليدي تئوري شناختي اجتماعي باندورا پيش بيني كند. به اين منظور دو مقياس مراحل تغيير رفتار تمريني (كاردينال، ۱۹۹۷) و خودكارامدي تمرين ساخته شده توسط مك الي (۱۹۹۳) در اختيار ۵۶۰ دانشجو (۲۹۴ دانشجوي پسر و ۲۶۶ دانشجوي دختر) غير رشته تربيت بدني دانشگاه فردوسي مشهد قرار گرفت. روايي محتوايي پرسشنامه ها توسط متخصصان و ثبات دروني مقياس خودكارامدي نيز در مطالعه مقدماتي با آلفاي كرونباخ ۷۶/۰ تعيين شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون همبستگي اسپيرمن، t گروه هاي مستقل، تحليل واريانس يكطرفه و آزمون تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شد. بر اساس يافته هاي پژوهش، بين خودكارامدي تمريني دانشجويان با مراحل تغيير رفتار تمريني آنان رابطه معني داري وجود دارد (P<0.01). من اينكه از طريق خودكارامدي مي توان احتمال تغيير مرحله رفتار تمريني دانشجويان را نيز پيش بيني كرد.