مقاله تعيين رابطه بين عرض مزيوديستال دندان سانترال فك بالا و فاصله بين مردمك ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: تعيين رابطه بين عرض مزيوديستال دندان سانترال فك بالا و فاصله بين مردمك ها
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاصله بين مردمك ها
مقاله عرض مزيوديستال دندان سانترال فك بالا
مقاله بيماران بي دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي ايزدي ظفر
جناب آقای / سرکار خانم: آذان گو خياوي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: دادپور يلدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تخمين عرض مزيوديستالي دندان سانترال فك بالا بويژه براي ساخت دندان مصنوعي در افراد بي دندان كار مشكلي مي باشد. در اين موارد يكي از راه هاي تعيين اندازه دندان استفاده از شاخص هاي خارج دهاني است. هدف ازاين تحقيق تعيين رابطه عرض مزيوديستالي دندان سانترال فك بالا با اندازه فاصله بين مردمك ها، كه از ثبات خوبي در طول عمر برخوردار است، بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي در ۱۰۰ فرد ايراني (۵۰ مرد و ۵۰ زن با ميانگين سني ۲۳±۶٫۳ سال) عاري از ناهنجاري چشمي و دنداني، اندازه گيري عرض مزيوديستالي سانترال بالا و فاصله بين مردمك ها توسط گيج Boley با دقت ۰٫۱ ميليمتر، براي هر فرد سه مرتبه انجام شده و ميانگين آنها به دست آمد. براي ارزيابي ارتباط بين اين دو پارامتر يك فرمول رياضي محاسبه شد و در ۲۰ فرد ديگر (۱۰ مرد و ۱۰ زن با ميانگين سني ۲۴٫۸±۱٫۵۶ سال) كارايي فرمول جهت تعيين اندازه دندان مورد بررسي قرار گرفت و تفاوت بين اندازه محاسبه شده با اندازه واقعي دندان توسط آزمون آماري Pair t-test مقايسه گرديد.
يافته ها: در مرحله اول اين نتايج حاصل شد: ميانگين عرض مزيوديستال دندان سانترال بالا ۸٫۶±۰٫۴ ميلي متر و ميانگين فاصله بين مردمك ها ۶۲٫۱±۲٫۸ ميليمتر بدست آمد. ميزان همبستگي اين دو پارامتر (r=0.446) (P<0.05) محاسبه گرديد كه بر اساس آن فرمول رياضي زير ارايه شد: (y عرض مزيوديستال دندان سانترال فك بالا و x فاصله بين مردمك ها مي باشد.) (مردان Y=0.15x-0.0002x2) (زنان Y=0.22 x-0.0014 x2). در مرحله دوم تحقيق اين فرمول ها در %۹۰ افراد (۱۸ مورد از ۲۰ نفر) با دقت ۰٫۵ ميلي متر جهت تخمين عرض مزيوديستال دندان سانترال فك بالا صحت داشته و كاربردي بود.
نتيجه گيري: فاصله بين مردمك ها به عنوان يك لندمارك مناسب براي تخمين عرض دندان سانترال فك بالا پيشنهاد مي گردد.