مقاله تعيين رابطه سطح سرمي (sFAS/Apo-1(CD95 با درگيري فعال اعضاي حياتي در بيماران مبتلا به لوپوس اريتماتوس سيستميك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۶۸۷ تا ۶۹۸ منتشر شده است.
نام: تعيين رابطه سطح سرمي (sFAS/Apo-1(CD95 با درگيري فعال اعضاي حياتي در بيماران مبتلا به لوپوس اريتماتوس سيستميك
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوپوس اريتماتوس سيستميک
مقاله سيستم اعصاب مرکزي
مقاله sFAS(Apo-1) CD95؛ پروتئينوري
مقاله بيماري قلبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صاحباري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: هاتف فرد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي يزدي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مولکول FAS محلول (sFAS) يك نشانگر مرگ برنامه ريزي شده سلولي است كه حاصل رهايي فرم محلول مولكول FAS، رسپتور ايجادگر مرگ سلولي از مسير تومور نكروز فاكتور (TNF)، در سرم مي باشد. دلايل محكمي در مورد نقش آپوپتوز از مسير FAS در لوپوس وجود دارد و چون سنجش sFAS راه مورد قبولي براي ارزيابي فعاليت اين مسير است، در اين مطالعه به بررسي رابطه بين ابتلاي فعال ارگان هاي اساسي كليه، قلب و سيستم اعصاب مركزي با اين نشانگر سرمي پرداختيم.
روش ها: تعداد ۱۱۴ بيمار مبتلا به لوپوس در فازهاي مختلف فعاليت بيماري، بر حسب معيار  SLEDAI2K(يکي از اندکس هاي معتبر سنجش فعاليت بيماري لوپوس) و ۵۰ نفر شاهد سالم هم جنس و هم سن مورد بررسي قرار گرفتند؛ سرم خون اين افراد جدا و در يخچال ۷۰- درجه نگهداري شد و بعد به طور همزمان تمام نمونه ها از لحاظ sFAS، سطوح كمپلمان و anti-dsDNA آزمايش گرديد. نتايج با نرم افزار آماري SPSS15 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: بين ميزان سرمي sFAS در دو گروه شاهد و بيمار اختلاف معني دار وجود داشت (P=0.001). همبستگي معني داري بين ميزان sFAS و فعاليت بيماري بر حسب SLEDAI به دست آمد (r=0.49، P=0.001). بين ميزان sFAS با درگيري كليوي به صورت افزايش دفع پروتئين بيش از نيم گرم در ادرار ۲۴ ساعته (P=0.04) و نيز درگيري فعال سيستم اعصاب مركزي رابطه معني دار به دست آمد (P=0.006) و رابطه بين ابتلاي قلبي و ميزانsFAS  بسيار نزديک به معني دار بود (P=0.05).
نتيجه گيري: بين افزايش ميزان sFAS در سرم بيماران مبتلا به لوپوس و ابتلاي سيستم اعصاب مرکزي و دفع پروتئين در ادرار ارتباط معني دار وجود دارد.