مقاله تعيين رابطه سن مولدين ماده با عوامل موثر در تکثير مصنوعي در ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspious, Kessler 1877) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۹۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تعيين رابطه سن مولدين ماده با عوامل موثر در تکثير مصنوعي در ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspious, Kessler 1877)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکثير مصنوعي
مقاله سن
مقاله ماهي آزاد درياي خزر
مقاله مولدين ماده
مقاله Salmo trutta caspious

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر مينا
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهي آزاد (Salmo trutta caspious) از جمله ماهيان با ارزش درياي خزر مي باشد. يکي از مهمترين مسايل در پرورش مقدماتي اين ماهي، نکثير مصنوعي و توليد لارو است. در اين مطالعه اثر توان باروري مولدين ماده اين گونه در فصل تکثير ۱۳۸۷، بر روي عوامل موثر در تکثير مصنوعي ضروري به نظر رسيد. براي اين منظور ۳ گروه سني از مولدين ماده (۴، ۵ و ۶ ساله) با اسپرم ۹ عدد مولدين نر به صورت جداگانه لقاح داده شد. بر اساس نتايج بدست آمده، ماهيان ۶ ساله بيشترين ميانگين وزن قبل از تخم گيري (۲۱۵۰٫۰±۸۶٫۶ گرم)، وزن بعد از تخم گيري (۱۸۴۰٫۰±۵۲٫۹۲ گرم)، طول کل (۵۹±۲ سانتي متر)، وزن تخمک استحصالي (۲۵۵٫۰±۲۰٫۵۱ گرم)، قطر تخمک (۵٫۳۷±۰٫۰۵۸ ميلي متر) و هم آوري مطلق (۳۰۶۰±۳۶۶٫۱۵ عدد تخمک) را نشان دادند. در حالي که بيشترين تعداد در گرم تخمک (۱۶٫۳۳±۰٫۵۸ گرم) و هم آوري نسبي (۲٫۰۸±۰٫۱۲) مربوط به ماهيان ۴ ساله بود. بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر ميانگين درصد لقاح و درصد بازماندگي لارو تا مرحله جذب کيسه زرده اختلاف معني دار آماري مشاهده شد. نتايج اين بررسي نشان داد که تخم هاي حاص از لقاح تخمک هاي مولدين ماده ۶ ساله با مخلوط اسپرم هاي مولدين نر بيشترين ميانگين درصد لقاح (۹۷٫۵ درصد)، درصد بازماندگي تا مرحله چشم زدگي (۹۲ درصد)، درصد ظهور لارو (۹۳ درصد) و درصد بازماندگي تا مرحله جذب کيسه زرده (۹۴٫۵ درصد) را داشته است.