مقاله تعيين رابطه سن مولدين نر با عوامل کارايي تکثير مصنوعي در ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspious, Kessler 1877) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم زيستي از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تعيين رابطه سن مولدين نر با عوامل کارايي تکثير مصنوعي در ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspious, Kessler 1877)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي آزاد درياي خزر
مقاله سن
مقاله مولدين نر
مقاله تکثير مصنوعي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر مينا
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: شمس پور سميه
جناب آقای / سرکار خانم: كامكار مريم
جناب آقای / سرکار خانم: موحد رشيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspious) از ماهيان با ارزش درياي خزر مي باشد. يكي از مهمترين مسايل در پرورش اين ماهي، تكثير مصنوعي و توليد لارو است. در اين بين مولدين نر نقش مهمي در فرآيند تكثير مصنوعي دارند. به اين دليل بررسي اثر توان باروري مولدين نر ماهي آزاد درياي خزر در فصل تكثير ۱۳۸۷، بر روي عوامل کارآيي تکثير مصنوعي ضروري به نظر رسيد. براي اين منظور ۳ گروه سني از مولدين نر (۴، ۵ و ۶ ساله) با ۹ عدد مولدين ماده به صورت جداگانه لقاح داده شد. بر اساس نتايج بدست آمده، مولدين نر ۶ ساله بيشترين ميانگين وزن قبل از اسپرم گيري (۷۵/۱۵۲ ± ۶۷/۱۷۶۶ گرم)، وزن بعد از اسپرم گيري (۲۳/۱۵۲±۰/۱۷۳۵ گرم)، طول کل (۰۸/۲±۳۳/۵۶ سانتي متر) و حجم اسپرم (۲۲/۶±۸۳/۳۱ ميلي ليتر) را داشته است. بين اين مولدين از نظر ميانگين غلظت اسپرم و درصد اسپرماتوکريت، اختلاف معني دار آماري مشاهده نشد .(P>0/05) بر پايه نتايج بدست آمده تخم هاي حاصل از لقاح اسپرم هاي مولدين ۴ ساله با تخمک هاي مخلوط مولدين ماده بيشترين ميانگين درصد لقاح (۵/۹۸ درصد)، درصد بازماندگي تخم تا مرحله چشم زدگي (۱۷/۹۱ درصد)، درصد ظهور لارو (۵/۹۴ درصد) و درصد بازماندگي لارو تا مرحله جذب کيسه زرده (۱۶/۹۷ درصد) را داشته است. بنابراين هم از بعد اقتصادي و هم از بعد زيست محيطي جهت تکثير مصنوعي مولدين نر ۴ ساله بهترين گزينه مي باشند.