مقاله تعيين رابطه ميان خود كنترلي و استرات‍ژي هاي حل تعارض در بين كاركنان اداري دانشگاه آزاد خوراسگان (اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: تعيين رابطه ميان خود كنترلي و استرات‍ژي هاي حل تعارض در بين كاركنان اداري دانشگاه آزاد خوراسگان (اصفهان)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکنترلي (خودنظارتي)
مقاله استراتژي هاي حل تعارض
مقاله انسجام
مقاله خدمت رساني
مقاله تسلط
مقاله اجتناب
مقاله مصالحه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتباريان اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: پورولي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، تعيين رابطه ميان خودکنترلي (خودنظارتي) و استراتژي هاي حل تعارض بود. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي و جامعه آماري تمامي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، اعم از رسمي و قراردادي (جمعا ۳۰۳ نفر به غير از (اساتيد و کارکنان زير ديپلم) تشکيل داده که از آن ميان، ۱۶۴ نفر به روش تصادفي ساده، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه خودکنترلي اشنايدر و پرسشنامه استراتژي هاي حل تعارض بر اساس الگوي افضل رحيم بود که ضريب پايايي آن از راه شاخص آلفاي کرونباخ به ترتيب ۰٫۸۴ و ۰٫۸۲ درصد بدست آمد. داده هاي جمع آوري شده به وسيله نرم افزار spss از راه آزمون هاي آماري t مستقل، تحليل واريانس، ضريب همبستگي پيرسون، آزمون شفه، تي هتلينگ و z فيشر در آمار استنباطي و همچنين آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد که خودکنترلي با استراتژي هاي حل تعارض رابطه اي معنادار دارد. استراتژي هاي خدمت رساني (r=0.177 و P=0.027) و مصالحه (r=0.374 و P=0.000) رابطه اي مستقيم و استراتژي هاي انسجام (r=-0.357 و P=0.000)، تسلط (r=-0.277 و P=0.013) و اجتناب (r=-0.198 و P=0.013) رابطه اي معکوس با متغير خود کنترلي داشتند. سبک غالب حل تعارض در افراد با خود کنترلي بالا سبک خدمت رساني و سبک کمکي آنها در حل تعارض سبک مصالحه بود و براي افراد با خود کنترلي پايين سبک غالب افراد در حل تعارض سبک خدمت رساني و سبک کمکي ، تسلط و اجتناب بدست آمد.