مقاله تعيين راندمان حذف آلكيل بنزن سولفونيك اسيد خطي (LAS) در دو سيستم تانك هوادهي با بستر ثابت (FBAT) و لجن فعال متداول (CAS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در آب و فاضلاب از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تعيين راندمان حذف آلكيل بنزن سولفونيك اسيد خطي (LAS) در دو سيستم تانك هوادهي با بستر ثابت (FBAT) و لجن فعال متداول (CAS)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلكيل بنزن سولفونيك اسيد خطي (LAS)
مقاله تانك هوادهي با بستر ثابت (FBAT)
مقاله لجن فعال رشد متداول (CAS)
مقاله سورفاكتانت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: پورمقدس حسين
جناب آقای / سرکار خانم: موحديان عطار حسين
جناب آقای / سرکار خانم: امين محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: وحيددستجردي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلكيل بنزن سولفونيك اسيد خطي (LAS) از دسته سورفاكتانت هاي آنيوني است كه به ميزان بسيار زيادي در كشورهاي مختلف توليد شده و از طريق شبكه هاي فاضلابرو به محيط زيست راه پيدا مي كند و در منابع آبهاي سطحي مانند رودخانه ها مشكل ايجاد مي كند. به اين دليل ضروري است كه تصفيه خانه هاي فاضلاب حداكثر ميزان اين تركيبات را از طريق بيولوژيكي حذف نمايند. در اين تحقيق به منظور بررسي راندمان حذف LAS، چهار راكتور بيولوژيكي تصفيه فاضلاب به طور موازي به روش لجن فعال متداول و تانك هوادهي با بستر ثابت ساخته شد و در شرايط مشابه فاضلاب خانگي راهبري گرديد. پارامترها بر اساس روش استاندارد اندازه گيري شد. روشهاي آماري T-test وANOVA  براي آناليز داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد كه راندمان حذف LAS،COD  و ميزان هواي مصرفي در تانك هوادهي با بستر ثابت بيش از سيستم لجن فعال متداول است. در غلظت LAS ورودي برابر ۵ ميلي گرم در ليتر، راندمان حذف LAS در دو سيستم مورد مطالعه ۹۶ و ۹۴ درصد به دست آمد. پساب خروجي هر دو سيستم بر اساس استاندارد محيط زيست، قابليت تخليه به آبهاي سطحي (<1.5mg/L) و آبهاي زير زميني (<0.5mg/L) را داشتند. سيستم لجن فعال متداول در غلظتهاي بالاتر از ۵ ميلي گرم در ليتر، راندمان لازم براي كاهش مقدار LAS در پساب خروجي به منظور تخليه به محيط زيست را نداشت در صورتي كه تانك هوادهي با بستر ثابت در غلظتهاي بالاتر (۱۲ و ۲۰ ميلي گرم) با راندمان ۹۷ درصد توانايي لازم براي كاهش مقدار LAS در پساب خروجي را دارا بود. بنابراين تانك هوادهي با بستر ثابت در شرايطي كه غلظت LAS ورودي به سيستم بالاست، توصيه مي گردد.