مقاله تعيين رديف نوکلئوتيدي و قرابت فيلوژنتيکي ژن Tax ويروس لوسمي گاو در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۴۷۷ تا ۴۸۳ منتشر شده است.
نام: تعيين رديف نوکلئوتيدي و قرابت فيلوژنتيکي ژن Tax ويروس لوسمي گاو در ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس لوسمي گاو
مقاله ژن Tax
مقاله قرابت فيلوژنتيکي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ممتاز حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اميني پوريا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسيان بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويروس لوسمي گاو (BLV) از خانواده رتروويريده، دون خانواده ارتورتروويرينه و جنس دلتارتروويروس واجد ۳ ژن ساختماني اصلي env، pol،  gagو تعدادي ژن تنظيم کننده همانند سازي از جمله Tax، Rex،  III Rو C IV مي باشد. به منظور تعيين قرابت فيلوژني ژن Tax ويروس BLV در نمونه هاي آلوده به اين ويروس در ايران در ابتدا قطعه ۹۲۷ جفت بازي ژن Tax از چهار نمونه آلوده در سيستم PCR تکثير و جهت تعيين رديف نوکلئوتيدي سکانس گرديد. نتايج حاصل از مقايسه رديف نوکلئوتيدي تعيين شده در اين مطالعه با سکانس شناخته شده ژن Tax ويروس BLV در ساير کشورها نشانگر وجود ۳٫۴ تا ۷٫۷ درصد تنوع ژنتيکي در اين ژن بود که در اين ميان بيشترين قرابت با رديف نوکلئوتيدي ژن Tax در آمريکا )سکانس (AY700378.1 با ۹۶٫۶ درصد تشابه و بيشترين تفاوت مربوط به جدايه اين ويروس در استراليا (سکانس (AY700379.1 و ژاپن (سکانس (AY700381.1 با ۹۲٫۳ درصد قرابت مشاهده شد.