مقاله تعيين رطوبت بحراني براي انبارماني بهينه پودر پسته ايراني (رقم اميري) بر مبناي منحني ‌هاي همدماي جذب و دفع و گرماي ايزواستريک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: تعيين رطوبت بحراني براي انبارماني بهينه پودر پسته ايراني (رقم اميري) بر مبناي منحني ‌هاي همدماي جذب و دفع و گرماي ايزواستريک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رطوبت بحراني
مقاله انبارماني
مقاله منحني هاي همدما
مقاله پودر پسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: كلباسي اشتري احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منحني ‌هاي همدماي جذب و دفع رطوبت پودر پسته ايراني (رقم اميري) در دماهاي ۱۵، ۲۵، ۳۵ و ۴۰ درجه سلسيوس با استفاده از روش وزن‌ سنجي ايستا ترسيم و بيشترين پسماند در دامنه فعاليت آبي ۰٫۲-۰٫۷ مشاهده شد. از مدل‌ هاي رياضي بت (Bet)، گاب (Gab)، اسوين (Oswin)، اسميت ((Smith، هندرسون (Henderson) و هالسي  (Halsey) استفاده و داده‌ هاي حاصل از آزمون ها مورد برازش قرار گرفتند كه از ميان آنها مدل اسميت بهترين برازش را نشان داد. گرماي ايزوستريک جذب و دفع نيز با استفاده از رابطه ترموديناميكي كلازيوس-كلاپيرون محاسبه و به صورت نموداري ترسيم گرديد. همچنين با استفاده از معادله گاب و منحني هاي همدماي جذب و دفع رطوبت، رطوبت تعادلي براي دماهاي مذكور محاسبه و شرايط بهينه براي انبارداري اين نوع پودر پسته پيشنهاد گرديد.