مقاله تعيين روايي معادله آلومتري ويژه اندازه گيري Vo2max دانش آموزان دختر ۱۲-۱۶ ساله شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در المپيك از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: تعيين روايي معادله آلومتري ويژه اندازه گيري Vo2max دانش آموزان دختر ۱۲-۱۶ ساله شهر مشهد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون بروس
مقاله حداکثر اکسيژن مصرفي (Vo2max)
مقاله روايي هم ارز
مقاله معادله آلومتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گاييني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كاشف مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: صابري نوغابي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف تعيين روايي هم ارز معادله آلومتري ويژه اندازه گيري حداکثر اکسيژن مصرفي دانش آموزان ۱۲ تا ۱۶ ساله دختر انجام شد. از اين رو، ۱۴۴ دانش آموز دختر ناحيه ۲ آموزش و پرورش شهر مشهد با ميانگين سني ۱۴±۲ سال و ميانگين وزن ۵۰٫۶۴±۹٫۷۱ کيلوگرم و ميانگين قد ۱۵۶٫۱±۷٫۱۱ سانتي متر، به روش کومه اي انتخاب و max2Vo آن ها با استفاده از آزمون بروس و نيز معادله آلومتري سنجيده شدند. معادله آلومتري مورد نظر در اين پژوهش عبارت بود از۰٫۷۵ ۰ .Vo2max=1.94M0.75 براي تعيين روايي، از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها نشان داد معادله آلومتري پيشنهادي براي برآورد Vo2max دانش آموزان دختر ۱۲ تا ۱۶ ساله مشهدي هنگامي که Vo2max به صورت مطلق (ليتر در دقيقه) بيان شود روايي دارد (r=0.72, p=0.01) .ميزان روايي رده هاي سني ۱۲ تا ۱۶ سال به ترتيب ۰٫۸۰۳، ۰٫۶۹۸، ۰٫۷۷۵، ۰٫۵۹۱، r=0.673 باارزش  p=0.01است. اما هنگامي که Vo2max به صورت نسبي (ميلي ليتر بر کيلوگرم در دقيقه) بيان شود، همبستگي بين Vo2max معادله آلومتري و آزمون بروس معنادار و منفي شد (r=-0.362, p=0.01) .بنابراين، مي توان گفت در شرايط عدم دسترسي به آزمايشگاه و انجام آزمون هاي ويژه، مي توان از معادله آلومتري براي برآورد Vo2max مطلق دانش آموزان دختر شهر مشهد استفاده کرد.