مقاله تعيين رويشگاه بالقوه سه گونه درختي صنعتي مديترانه اي در جنگل هاي حوضه ارمند، استان چهار محال بختياري با استفاده از تكنيك RS و GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تعيين رويشگاه بالقوه سه گونه درختي صنعتي مديترانه اي در جنگل هاي حوضه ارمند، استان چهار محال بختياري با استفاده از تكنيك RS و GIS
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيازهاي اكولوژيكي
مقاله رويشگاه بالقوه
مقاله سامانه اطلاعات جغرافيايي
مقاله سنجش از دور
مقاله چهارمحال بختياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پلهم عباسي امير
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه الدين سيدجمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رويش گونه هاي گياهي در يك منطقه تحت تاثير عوامل محيطي و زيستي آن منطقه مي باشد. جهت تعيين رويشگاه بالقوه گونه هاي گياهي انجام مطالعاتي در زمينه نيازهاي اكولوژيك گونه ها و نيز خصوصيات اقليمي و ادافيكي منطقه مورد مطالعه ضروري است. در اين تحقيق، رويشگاه بالقوه سه گونه درختي صنعتي مديترانه اي شامل سرو زربين، كاج سياه و زيتون در حوضه آبخيز ارمند شهرستان لردگان از استان چهار محال بختياري با استفاده از تكنيك سنجش از دور (RS) و سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) تعيين شد. بدين منظور پس از جمع آوري نقشه هاي مختلف از قبيل نقشه هاي توپوگرافي، زمين شناسي، اقليم و خاك از سازمان هاي مختلف، اين نقشه ها جهت تهيه لايه هاي اطلاعاتي مورد نياز رقومي شدند. نقشه كاربري اراضي شامل رخنمون سنگي، پوشش جنگلي، اراضي زراعي آبي، مرتع، اراضي زراعي ديم و سايه، از داده هاي TM تهيه گرديد. سپس، با مراجعه به منابع علمي مختلف حدود ۱۴ گـونه درختي مديتـرانه اي كـه جزو گـونه هاي صنعتي بودند، شنـاسـايي و نيـازهاي اكـولوژيكي آنها نيز مشخص گـرديد. براي هر كـدام از گـونه ها بر اسـاس نيازهـاي اكـولوژيـكي آنها و نيز خصوصيات منطقه مورد مطالعه لايه هـاي اطلاعاتي مختلفي تـهيه شد. در نهايت با تلفيق لايه ها با يـكديگر مشخص گـرديد كه حدود ۱۱۵۰ هـكتار براي گونه Cupressus sempervirens (L.)،۹۹۶  هكتار براي گونه(Arnold) Pinus nigra  و ۵۱۹۹ هكتار براي گونه  Olea europea (L.)جهت رويشگاه بالقوه اين گونه ها مناسب مي باشند.