مقاله تعيين رويشگاه بالقوه گونه گون زرد با استفاده از تلفيق GIS و سنجش از دور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبيعي ) از صفحه ۱۵ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تعيين رويشگاه بالقوه گونه گون زرد با استفاده از تلفيق GIS و سنجش از دور
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجش از دور
مقاله سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي
مقاله رج بندي
مقاله فرآيند سلسله مراتبي
مقاله گون زرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبري محسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: وهابي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت فر امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مراتع از مهم ترين منابع تجديدشونده هستند که متاسفانه در کشور ما به دلايل مختلف از جمله مديريت غيراصولي در معرض تخريب و نابودي قرار گرفته اند. يکي از مهم ترين راه هاي احياء مراتع تخريب شده، کاشت گياهان مرغوب در اينگونه مراتع است. اين تحقيق به منظور مکان يابي مناطق مناسب جهت کاشت گونه مرتعي مرغوب گون زرد و به صورت يک مطالعه موردي در حوضه آبخيز کرچمبوي جنوبي در شهرستان فريدن انجام شد. ابتدا نه مکان مرتعي متفاوت انتخاب گرديد و سپس تاثير عوامل مختلف اکولوژيک بر روي گونه مورد مطالعه توسط روش هاي مختلف آماري مورد بررسي قرار گرفت. در مرحله بعد لايه هاي رقومي نيازهاي اکولوژيکي گونه گون زرد توسط تکنيک هاي آماري و GIS تهيه شد. لايه اطلاعاتي رخنمون سنگي از داده هاي ماهواره IRS-P6 و به روش طبقه بندي نظارت شده توليد گرديد. سپس با توجه به خروجي هاي آناليز رج بندي، لايه هاي اطلاعاتي محيطي توسط منطق بولين و بر اساس نياز اکولوژيکي گونه گون استاندارد شد و هر کدام از اين لايه ها وزن خاصي تعلق گرفت. در نهايت با تلفيق لايه ها در غالب مدل تحليل سلسله مراتبي مناطق مناسب کاشت گونه مورد نظر به دست آمد و پس از طبقه بندي مجدد، نقشه طبقات پتانسيل رويشگاهي منطقه مطالعاتي توليد شد. نتايج به دست آمده نشان داد که از ميان عوامل محيطي مورد مطالعه، بر گونه گون زرد ۱۱ عامل تاثيرگذارند که با اهميت ترين اين عوامل به ترتيب درصد آهک، آزيموت جهت شيب و متوسط بارش سالانه مي باشد.