مقاله تعيين ساختار بهينه سرمايه در سطح صنايع با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها (DEA) (مورد مطالعه: شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۳۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تعيين ساختار بهينه سرمايه در سطح صنايع با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها (DEA) (مورد مطالعه: شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار بهينه سرمايه
مقاله تحليل پوششي داده ها (DEA)
مقاله اهرم مالي
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستايش محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: غيوري مقدم علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، تعيين ساختار بهينه سرمايه يازده صنعت و ۳۱۴ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها است.
اين پژوهش شامل دو مرحله است: مرحله اول، به منظور تعيين متغير هاي خروجي تکنيک تحليل پوششي داده ها، به بررسي رابطه بين اهرم مالي با متغير هاي مالي و غير مالي در سطح صنايع مختلف پرداخته است. متغير هايي که با اهرم مالي داراي همبستگي معني داري بودند به عنوان متغير خروجي انتخاب شدند. نتايج حاصله، بيانگر آن است که اهرم مالي در يازده صنعت با متغير سودآوري، در شش صنعت با متغير اندازه و در سه صنعت با متغير نسبت دارايي هاي ثابت رابطه معناداري دارد. علاوه بر آن، به استثناي صنعت کاني غير فلزي در بقيه صنايع مورد بررسي، تئوري سلسله مراتبي تاييد گرديد، در صورتي که تئوري توازن تنها در پنج صنعت مورد تاييد است.
در مرحله دوم پژوهش حاضر با بهره گيري از تکنيک تحليل پوششي داده ها، ساختار بهينه سرمايه براي هر يک از شرکت ها در سطح صنايع مختلف تعيين گرديد. با توجه به نتايج حاصله، شرکت هاي مورد بررسي مي توانند به اهرم مالي بهينه خود نزديک شده، با اين عمل، موجبات افزايش ارزش شرکت و ثروت سهامداران را فراهم نمايند.