مقاله تعيين سبد غذايي براي گروه هاي درآمدي مختلف با استفاده از منطق فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۵۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تعيين سبد غذايي براي گروه هاي درآمدي مختلف با استفاده از منطق فازي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت غذايي
مقاله سبد غذايي
مقاله خط فقر
مقاله منطق فازي
مقاله بهينه سازي فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوركاظمي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: سوزنده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انسان به عنوان ركن اصلي اقتصاد جامعه داراي نيازمندي هايي است كه مهم ترين آن ها نياز به امنيت غذايي و تغذيه سالم است. در جامعه ايران دو گروه از افراد وجود دارند كه از امنيت كامل غذايي برخوردار نيستند، اين دو گروه شامل كساني هستند كه يا به علت بضاعت مالي توانايي تهيه مواد غذايي سالم و مغذي را ندارند و يا اين كه علي رغم توانايي مالي، به علت مصرف غيرصحيح مواد غذايي فاقد امنيت غذايي اند. لذا دو عامل در ايجاد امنيت غذايي افراد نقش مهم ايفا مي كنند كه شامل درآمد و ارتقاي دانش غذايي افراد مي شوند و با معرفي سبد غذايي مناسب مي توان به اين دو دست يافت. در اين مقاله ضمن استفاده از نظرات متخصصان تغذيه و بهداشت، براي اولين بار به كمك منطق فازي با تابع عضويت ذوزنقه وبا استفاده از داده هاي مركز آمار و جداول تركيبات مواد غذايي، يك سبد غذايي براي دهك هاي خانوارهاي شهري و روستايي تعيين شده است. هم چنان كه خواهيم ديد، ماهيت تغذيه و انسان آن چنان است كه روش استفاده از منطق فازي بر ديگر روش ها برتري دارد. ما در اين جا با تعريف ۲۱ تابع هدف و ۲۷ مجموعه مواد غذايي و ۱۰ ماده مغذي و ۷۸ قيد با ضرايب فازي و با استفاده از برنامه ريزي آرماني يك سبد غذايي را به دست آورده ايم. اين سبد غذايي علي رغم آن كه نياز افراد به مواد غذايي را مرتفع مي كند از كم ترين هزينه نيز برخوردار است. با تعيين سبد غذايي و هزينه آن خط فقر مشخص شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه خانوارهاي روستايي در دهك هاي اول و دوم هزينه اي و خانوارهاي شهري در دهك اول، توانايي مالي جهت خريد مايحتاج غذايي را نداشته اند. لذا به امنيت غذايي دسترسي نخواهند داشت. هزينه سبد غذايي ارايه شده از اين روش كه براي اولين بار در ايران محاسبه شده از ديگر روش هاي معمول كم تر است.