مقاله تعيين سن پادگانه هاي دوره کواترنر (مطالعه موردي حوزه آبخيز طالقان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تعيين سن پادگانه هاي دوره کواترنر (مطالعه موردي حوزه آبخيز طالقان)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لومينسنس نوري
مقاله دز معادل
مقاله پادگانه
مقاله حوزه آبخيز طالقان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيني ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فيض نيا سادات
جناب آقای / سرکار خانم: سرمديان فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه دوره کواترنر در ايران بسيار محدود بوده ودر مقايسه با ساير دوره هاي زمين شناسي بسيار ناچيز است. يکي از اقدامات اساسي و بنيادي براي مطالعات کواترنر که تاکنون در ايران صورت نگرفته است، سن سنجي پادگانه هاي کواترنر است. در اين تحقيق سن دقيق پادگانه هاي دوره کواترنر براي اولين بار گزارش ميشود. روشي که براي سن سنجي استفاده شده است، لومينسنس حرارتي يا ترمولومينسنس است که در حوزه آبخيز طالقان که در ۱۰۰ کيلومتري شمال غرب تهران قرار دارد انجام گرفت. در اين تحقيق مطالعات در سه پادگانه جنگ ترويا، وورم و ريس صورت گرفته است بطوريکه از پادگانه جنگ ترويا سه نمونه از پادگانه وورم سه نمونه واز پادگانه ريس هفت نمونه جمع آوري شده است. براي نور نديدن نمونه ها نمونه برداري در شب انجام پذيرفت و در کيسه هاي سياهرنگ چند لايه قرار گرفت و به آزمايشگاه منتقل شد. در آزمايشگاه اين نمونه ها با روشFine Grain  آماده سازي و باروشRegeneration  و Additive پرتودهي و اندازه گيري شد. آماده سازي و اندازه گيري نمونه ها در زير نور قرمز انجام گرفت تا از هرگونه تاثير احتمالي نور معمولي بر روي آنها جلوگيري شود. در نهايت سن پادگانه جنگ ترويا بين ۴۶۵۰ تا ۵۲۰۰ سال تعيين شد. سن پادگانه وورم از ۹۱۰۰ تا ۱۵۶۰۰ سال محاسبه شده است و سن پادگانه ريس حدود ۱۰۰ هزار سال تخمين زده شده است. نتايج حاصل از سن سنجي تقريبا با تخمين سن پادگانه ها توسط احمدي و همکاران مطابقت دارد. با توجه به تفاوت در سن، شيب و خصوصيات پروفيل و کاربري در پادگانه وورم پيشنهاد مي شود که پادگانه وورم به دو پادگانه تقسيم شود و وورم کشاورزي و و وورم مرتع نامگذاري شوند. در نهايت با توجه به فرم آهک موجود در پروفيل هاي خاک، خصوصيات اقليم گذشته نيز تا حدودي تخمين زده شد.