مقاله تعيين سياست هماهنگ توليد و سفارش در زنجيره اي شامل يک خريدار و يک فروشنده با تقاضاي تصادفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اميركبير مهندسي مكانيك (اميركبير) از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تعيين سياست هماهنگ توليد و سفارش در زنجيره اي شامل يک خريدار و يک فروشنده با تقاضاي تصادفي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجيره تامين
مقاله هماهنگ سازي
مقاله يک خريدار –يک فروشنده
مقاله تدارک–توليد
مقاله تقاضاي تصادفي
مقاله ساز و کار تخفيف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري داوود
جناب آقای / سرکار خانم: معطرحسيني سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل زرندي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هماهنگ سازي، يکي از ارکان مهم در مديريت يک زنجيره تامين به منظور افزايش توان رقابتي، براي باقي ماندن در بازار مي باشد. هماهنگ سازي بر اساس مذاکره براي تدارک و توليد در زنجيره خريدار – فروشنده، از مباحث مورد توجه تحقيقاتي به خصوص در سيستمهاي نوين مي باشد. روش هاي مختلفي همچون تخفيف، کمينه سازي متغيرهاي تابع هايي که هزينه هاي کل زنجيره را در بر گرفته اند و مواردي از اين نوع توسعه داده شده است. در اين مقاله، مدلهاي رياضي جهت مدلسازي تصميمات مستقل و توام اعضا زنجيره اي شامل يک خريدار و يک فروشنده به منظور تعيين اندازه اقتصادي سفارش و توليد با تقاضاي تصادفي ارايه شده است. مقاله حاضر، به دنبال گسترش سازوکاري جهت مذاکره و انتخاب بهترين تصميم از بين تصميمات خلق شده در طي فرايند تصميم گيري است. روش پيشنهادي بر اساس سازوکار تخفيف مي باشد و مدلهاي خلق و ارزيابي پيشنهاد به منظور مذاکره بين اعضا زنجيره براي هر يک از آنها تشريح شده است. همچنين نتايج عددي ارايه شده، بيانگر عملکرد موثر مدل و سازوکار هماهنگ سازي با توجه به تغيير در پارامترهاي تصميم گيري است.